Bedankt!

De verkiezingsuitslag van 22 november 2023 viel voor het CDA behoorlijk tegen, toch willen wij al onze kiezers bedanken voor hun stem en vertrouwen, dit sterkt ons om door te gaan en ons te blijven inzetten voor de goede zaak in Uithoorn en De Kwakel!

Begroting 2024

Inbreng CDA

Algemene beschouwingen

CDA fractie inbreng  van         9 november 2023

 

Voorzitter, 

 

Het is weer zover, het jaarlijkse ritueel; van Algemene Beschouwingen vindt plaats alleen dit keer moet ik u deelgenoot maken van een behoorlijk dilemma binnen de fractie van het CDA.
 Kijk, ruim de helft van onze fractie is van mening dat wij de Algemene Beschouwingen nu voor de verandering eens op een positieve grondtoon zouden moeten beginnen. De andere helft van de fractie stelt hier tegenover dat het CDA hier in Uithoorn een oppositiepartij is en geen applausmachine voor de coalitie. 
 En met een stemverhouding 18 tegen 5 in de gemeenteraad van Uithoorn, is dat best wel een klus.
 
 Zo ben ik dus op zoek gegaan naar positieve elementen om deze beschouwingen te beginnen en daarvoor heb ik de programmabegroting 2024 ook meegebracht. Ik hoefde eerlijk gezegd niet lang te zoeken: de vormgeving is buitengewoon geslaagd, tekstueel is het een genoegen om te lezen, je kunt gerust spreken over “voordrachtwaardig materiaal”, ook het bijgevoegde beeldmateriaal is overtuigend en de tabellen spreken voor zich. De teksten zijn origineel en eigen en het geheel maakt dan ook een zeer verzorgde indruk. Een groot compliment voor de schrijvers en samenstellers van dit document is dan ook op zijn plaats.  

Inhoudelijk heeft het CDA echter nog wel een paar kritische kanttekeningen

Want ook dit jaar stellen we met een bezwaard gemoed vast dat het college meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt en ook dit jaar gaat dat weer ten koste van de algemene reserve. 
 Het CDA vindt dit nog steeds een zorgwekkende traditie waar we toch een keer iets aan moeten doen voorzitter.

Het rijk geeft ons circa 65,7 miljoen Euro en via de heffingen en belastingen op onze inwoners en bedrijven komt daar nog eens zo’n 25,5 miljoen bij, het totaal aan inkomsten is daarmee ruim 90 miljoen Euro. 
 Zo’n 2/3 krijgen we van het rijk en ongeveer 1/3 van onze eigen inwoners.
 We geven bijna 95 miljoen Euro uit en komen daarmee zo’n 3,7 miljoen tekort.
 Dat gaat wederom ten laster van onze algemene reserve en zoals u weet is dat het CDA al jaren een doorn in het oog.

 

De grootste uitgavenpost is ook dit jaar weer het sociaal domein, waarbij met name de maatschappelijke ondersteuning, sport cultuur, Jeugd en Onderwijs de belangrijkste componenten vormen, maar ook bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering kosten de Uithoornse gemeenschap iedere maand meer dan een miljoen Euro!


 (De fractie van het CDA kijkt alleen daarom al, dan ook reikhalzend uit naar de verschillende uitvoeringsagenda’s !) 

Tussentijdse rapportage 2023 en begroting 2024-2027 Ja, maar “Dat zijn noodzakelijke kosten, daar kunnen we niets aan doen, dat moet wettelijk zo”, wordt dan al snel geroepen als het CDA hier navraag naar doet, toch dringt het CDA er op aan deze kosten zorgvuldig tegen het licht te houden, te vergelijken met kosten bij andere gemeenten (benchmarking) en hier waar mogelijk terughoudend te zijn want de bedragen worden ieder jaar forser.

 

Voorzitter, het CDA is zich er van bewust dat Corona een veel grotere maatschappelijk impact heeft gehad dan dat we in eerste instantie hadden verwacht of vermoed en zeker een veel grotere invloed op onze samenleving heeft gehad dan dat we hadden gehoopt, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de maatschappelijke realiteit en dat is dat we de kosten straks niet meer kunnen ophoesten.

 

Een grote bron van zorg is voor het CDA de personeelscrisis die de gemeente heeft; slechts met de grootste moeite slagen we erin om het ambtenaren corps op peil te houden, maar wel tegen veel hogere kosten en de voorgestelde vermindering van inhuurkosten zien we in de praktijk dan ook niet lukken. Daarnaast is er oorlog op twee dagen rijden van ons verwijderd en een tweede conflict doemt in alle hevigheid op in het Midden Oosten, waardoor het aantal vluchtelingen, migranten en hulpbehoevenden op korte termijn niet zal afnemen en de lasten daarvan zullen ook op onze samenleving worden afgewenteld.
 Voorzitter, mensen met of zonder een baan, mensen met een uitkering, bakkers, tuinders, ze trekken het niet meer. 
 Inflatie, oorlog, stijgende kosten van almaar duurder wordende boodschappen,  het zijn barre tijden en de gemeente Uithoorn heeft een zorgplicht voor haar bewoners, het CDA begrijpt dan ook dat er lastige keuzes gemaakt moeten worden.

 

De vraag is dan ook of deze begroting bestand is tegen de toenemende flexibiliteit die het komend jaar van de gemeente gevraagd gaat worden en die vraag is dan ook terecht. Want we hebben het al eerder gestipuleerd: belastingen en financiën hebben een grote rol in het dagelijks leven van mensen. 
 Het is vaak de reden dat iets wel kan, de reden dat iets niet kan of de reden dat iets fout gaat. 


 Het CDA  ziet in deze begroting die voorligt een financieel risico en had graag gezien dat er meer rekening was gehouden met tegenvallers.
 Want tegenvallers gaan er onherroepelijk komen en ons bezwaar is dat de buffer die we er voor hebben: de algemene reserve, het enige is wat we te berde kunnen brengen als het misgaat onze financiële positie is op dit moment nog goed maar staat onder druk.

 

Voorzitter laat ik ook eens positief, hoopvol en blijde afsluiten: in de begroting is opgenomen het voornemen van de coalitie om te gaan sparen. Nou, als een partij die het rentmeesterschap voorstaat deed dit ons hart wel sneller kloppen.
 Zou het dan eindelijk toch, ………..na al die jaren van aandringen? ……….

 

Kijk, het gaat weliswaar slechts om een “bedragje van circa 3 ton”, waarvan nog niet helemaal duidelijk is waar dat geld nou precies vandaan moet komen, zoals collega Moeijes van het PvdA in de commissievergadering terecht opmerkte, maar het CDA is verheugd dat er klaarblijkelijk een stemmingsverandering heeft plaatsgevonden en dat er een principiële bereidheid is om vooruit te kijken en te anticiperen.

Het CDA heeft uiteraard nog wel enkele suggesties om meer te besparen, dan wel minder uit te geven. Een belangrijke besparing kunnen we onmiddellijk realiseren door het onzalige plan voor diftar met 2 jaren vooruit te schuiven zodat de inwoners van Uithoorn kunnen doorgaan met het verder terugdringen van de hoeveelheid afval, zonder daar meteen een enorme investering van alleen al voor de afvalcards en het bijbehorende mechaniek en de software maar liefst € 500.000,- te moeten fourneren.


 Dat de rioolheffing omhoog gaat is inmiddels besloten, daar kunnen we niets meer aan doen, het CDA is van mening dat deze verhoging van € 17,- per aansluiting wel voldoende is voor het komend jaar, daar hoeft die verhoging van € 31,- per aansluiting voor diftar v.w.b. het CDA niet nog eens bij.
 Overigens; Omdat zowel de afvalstoffen en rioolheffingen kostendekkend moeten zijn scheelt een dergelijk besluit de inwoners dus ook onmiddellijk geld. En dat is ook nodig rerkent u maar even mee:
Voor de goede orde: € 31,- aan afvalheffingsverhoging, € 17,- aan rioolrechtverhoging, 6% OZB verhoging, voor de inwoners van Uithoorn loopt dat merkbaar in de papieren en dat terwijl de inflatie gewoon doorgaat.

Het fundamenteel aanpakken van de grote uitdagingen waaronder volkshuisvesting, klimaat en milieu gaat de gemeente Uithoorn geld kosten. 
 Dit betekent soms ook het loslaten van oude wereldbeelden en het omgooien van heilige huisjes. 

 

Voorzitter, al jaren roept het CDA op om onze controlerende rol als gemeenteraad serieuzer te nemen. 

Omdat we naast geld durven uitgeven, ook goed in het oog moeten houden hoé we dat geld uitgeven.

En juist dit heeft alles te maken met het budgetrecht van de raad. 

Om dat goed uit te kunnen oefenen moeten we wat het CDA betreft ook weer terug naar discipline. Naar de uitgavenkaders, begrotingsankers en plafonds omdat dit de manier is om als raad te kunnen controleren wat er met het geld gebeurt.

Een grote smet op dit principe is de onzalige wijze waarop een niet gebudgetteerde, ongedekte uitgave van maar liefst € 800.000,- er door de raad is “doorgejast”, dat voorzitter, dat moeten we NOOIT meer doen, het CDA was hier met VVD dan ook fel op tegen.

 

Wij zijn om die reden blij met dit document en zien dan ook uit naar de discussie van vanavond!


Samen aan de Amstel

Op maandag 6 november organiseerde de stichting "Samen aan de Amstel" weer een gezellig samenzijn met een maaltijd. Dit keer was de plaats van handeling "het hotel Restaurant het Rechthuis aan den Amstel" en het thema was "stampotten festival" en wat waar is is waar, het was fantastisch! 

Er kon gekozen worden uit verschillende soorten stamppotten en voor de liefhebbers was er zelfs ook rode kool met hachee. Een oveldigend dessert buffet completeerde het geheel.

De fractie van het CDA was aanwezig om met verschillende deelnemers even een praatje te maken en uiteraard ook een hapje mee te eten.

Dit initiatief van de stichting Samen aan de Amstel wordt door velen zeer gewaardeerd en vindt doorgaans ééns per kwartaal plaats. 

De kostenbijdrage bedraagt € 17,50 per persoon, dit is exclusief drankjes maar inclusief een kopje koffie.

Er wordt gekookt door vrijwilligers in de keuken van het restaurant dat op de bewuste maandag haar accommodatie hiervoor belangeloos beschikbaar stelt.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 18 januari 2024, in het Pannenkoekenfort aan de Amstel. 

De bijeenkomsten zijn geopend voor iedere Uithoornaar en eventueel kan voor vervoer van en maar gezorgd worden.

(wel even van tevoren aanmelden)


Op de foto v.l.n.r. André Jansen (CDA), Albèr Aartman (penningmeester Samen aan de Amstel), Nico Tijsterman (CDA)

Verzakt

(Bijna) Iedereen weet dat Uithoorn grotendeels gebouwd is op  veengrond. Het is er heerlijk wonen maar veengronden klinken in en de bebouwing verzakt. 

Dat heeft ook consequenties voor de riolering en dat weten we al geruime tijd. Sinds 2018 weten we al dat grote stukken van de riolering vervangen moeten worden en dat hadden we ook opgenomen in de begroting, Maar iedere jaar dat het "nog goed ging" en er niet acuut vervangen hoefde te worden werd die financiële post gebruikt om verliezen en tekorten af te dekken en zo een mooi financieel plaatje te presenteren.

Nu gaat dat niet langer en moet de schop in de grond. 

De burgers van Uithoorn krijgen dan ook een hogere rioolheffing en het CDA betreurt dat zeer. Als de reserveringen voor de niet uitgevoerde reparaties gewoon door de coalitiepartijen waren gereserveerd, dan was een verhoging van de rioolheffing voor de inwoners wellicht helemaal niet nodig geweest.

De oude riolering is in feite één grote pijp waar afvalwater en regenwater in samenkomt en dit wordt afgevoerd naar de waterzuivering. 

Moderner en beter voor het milieu is dat regenwater afzonderlijk wordt opgevangen en op bijvoorbeeld oppervlaktewater wordt geloosd. 

Het CDA heeft er in de raadsvergadering van 2 november dan ook voor gepleit om regenwater separaat op te vangen en te her-gebruiken voor bijvoorbeeld sanitaire doeleinden, dit wordt ook wel een grijswater circuit genoemd. Grijswater (regenwater) kun je gebruiken om straten te reinigen, goten te spoelen, maar is ook prima te gebruiken voor het doorspoelen van toiletten. Dat spaart energie en geld.

Het CDA dringt bij het college aan op een slimmere toepassing van regenwater.

Parkeren aan de Boterdijk

Op donderdag 2 november werd in de raadsvergadering uitgebreid gesproken over zowel de parkeerdruk in de gemeente Uithoorn, als ook 0ver de parkeerplaatsen achter het gemeentehuis. Er waren maar liefst meer dan 2000 handtekeningen verzameld door de buurtbewoners om de uitbreiding van de parkeergelegenheid achter het gemeentehuis tegen te gaan. Er moesten bomen worden gekapt, de rust zou worden verstoord en de toch al slechte luchtkwaliteit zou nog verder verslechteren.

Alle insprekers kregen ruimschoots tijd hun standpunt te verduidelijken en zij deden dat met verve.  Het CDA Uithoorn - De Kwakel was onder de indruk van de argumenten en geneigd om een amendement van DUS te steunen die het college opriep af te zien van de aanleg van een steiger en het aantal parkeerplaatsen terug te brengen.

Wethouder Hazen gaf in zijn repliek echter aan dat er in feite slechts twee  keuzes waren: 

1. je haalt het geplande onderhoud met 5 jaren naar voren 

2. je voert het geplande onderhoud over 5 jaren uit.

De gronden zijn (net als in de rest van de Meerwijk) ernstig verzakt en moeten worden opgehoogd, een belangrijk aantal bomen zal die ophoging niet overleven en moeten sowieso worden gekapt.

Een gedeeltelijke aanpassing is uit kostentechnische overwegingen niet mogelijk en zou zorgen voor destabilisering en wateroverlast en hoewel het CDA de gehele operatie "knetterduur" vindt, is er geen voordeliger oplossing voorhanden en is de voorgestelde oplossing het beste voorstel voor de lange termijn.

De fractie is daarmee overstag gegaan en heeft het amendement van VVD en GB gesteund omdat dit naar haar stellige overtuiging voor Uithoorn als geheel de beste en meest duurzame oplossing biedt juist ook voor de lange termijn. 
De parkeerdruk neemt hierdoor weliswaar slechjts mild af, maar de gekapte bomen worden ruimschoots vervangen en de afwatervoorziening is voor geruime tijd onder controle.

Het werk zal op korte termijn beginnen.

Namens de fractie:
André Jansen

Vredeswens

De fractie van het CDA Uithoorn-De Kwakel is ontzet en verdrietig vanwege de bombardementen in de Ukraïne, de GAZA-strook, Israël en daarbuiten, waarbij zo vele onschuldige burgers het slachtoffer zijn geworden.

Wij hopen intens dat er snel een einde mag komen aan het geweld en de gruwelijkheden en bidden voor kracht en sterkte voor alle slachtoffers en hun nabestaanden.

In beweging

 

Op 10 oktober 2023 organiseerde Greenport Aalsmeer in de Gasterij (de Kwakel) een bijeenkomst onder de titel: "Kom in beweging"geen trimprogramma maar een oproep aan ondernemers in de Glas/Tuinbouw om in beweging te komen en mee te doen.

Monique van Weerdenburg vertelde meer over de projecten op het gebied van Arbeid & Onderwijs, met onder andere de Tuinbouw Battle, Techniek Driedaagse, On Stage, Directeur voor 1 Dag, Green Unplugged en veel meer. Debora Verkerk van de Jozefschool Aalsmeer, Yvonne Cassee-Marks van Nieuwkoop Europe B.V. en Karin Wateler van TechNet Amstel & Venen lieten de zaal kennis maken met de projecten waar zij aan meedoen en waarom. 

Hun boodschap? 
Laat jongeren kennismaken met de sector, want onbekend maakt onbemind!

Bij het programma Circulariteit werd de kennis van de zaal getest en vertelde ondernemer Erik Jan Boele van De Oesterzwammerij meer over het kweken van oesterzwammen op koffiedrap: hij maakt van afval weer een circulair product. 
Hij riep de ondernemers in de zaal op om creatief te zijn en in oplossingen te denken. Niet alleen voor je eigen bedrijf, maar probeer elkaars problemen op te lossen.

Rémi van Adrichem van RM Plants en Bartjan Kolk van Ko Kolk Hortensias vertelden meer over de investeringen in duurzaamheid op hun bedrijf. Ard van Klaveren van Van Klaveren Plants en Jacco Besuijen van Schenkeveld vertelden de zaal live meer over het belang van duurzame warmte en samenwerken. Jeroen Larrivee van Greenport Aalsmeer vertelde hoe Greenport Aalsmeer ondernemers hierbij kan ondersteunen.

Rolstoeltennisster Esther Vergeer vervolgens de zaal haar visie op ‘in beweging blijven’. Zij is met zeven keer Paralympisch goud één van de meest succesvolle Nederlandse sporters aller tijden. Zij legde de parallel tussen topsport en de tuinbouw, waarbij samenwerken en innoveren belangrijk zijn.

Het CDA was er bij, deed mee en ondersteunt van harfte dit initiatief van de Greenport. 
Dank voor deze inspirerende bijeenkomst, HULDE ! 

Eindelijk!

 

Eindelijk! 
Een gratis plant van de gemeente!

Al twee keer eerder heeft het CDA een motie ingediend om iets te doen aan een betere opvang van ons regenwater in Uithoorn. De eerste motie (2018) samen met Groen Uithoorn en de tweede motie op 29 april 2021 (!!!) samen met Groen Uithoorn en de PvdA onder het motto: "Tegel eruit, struik erin".

Beide keren werden de moties geblokkeerd door de huidige coalitiepartijen (GB, DUS en de VVD, aangevuld met Boonman en van Dam cs). Uiteindelijk kon deze maatschappelijke ontwikkeling onder invloed van de huidige klimaatveranderingen niet langer worden tegengehouden en is de gemeente Uithoorn (5 jaar na dato) overstag.

Er zijn zelfs flyers beschikbaar en bewoners kunnen in de Legmeer in gesprek over de voordelen van een groenere tuin, zoals verbeteren van de biodiversiteit, verminderen hitte en verbetering waterberging.  

De actie wordt afgetrapt in de Legmeer op zaterdag 14 oktober van 13.00-16.00 uur, locatie speeltuin Rugstreeppad/Ringslang in Legmeer West.

Het CDA is erg blij met deze mogelijkheid, maar had dit 5 jaren geleden al willen laten gebeuren; dan was Uithoorn inmiddels al een heel stuk groener geweest! 

Kunst-velden

Het CDA Uithoorn roept al jaren dat de milieuvervuiling via kunstgrasvelden een halt moet worden toegeroepen. Eindelijk heeft de Europese commissie het licht gezien; zij is het nu met ons eens en is er een verbod op de aanleg en het onderhoud van kunstgrasvelden afgekondigd.

De gemeente Uithoorn was een van de laatste gemeenten in Nederland die nog voor zo'n slordige 4 ton aan kunstgrasvelden heeft laten aanleggen, met nota bene een extra, onvoorziene uitgave van € 60.000,- tot gevolg, deze misinvestering kunnen we versneld afschrijven, wat een zonde geld.

Dinsdag 26 september 2023 

(via NU.nl)

EU verbiedt scrubbolletjes en rubberkorrels voor kunstgras

Scrubbolletjes, rubberkorrels voor kunstgrasvelden en andere moedwillig toegevoegde zogeheten microplastics worden in de Europese Unie verboden. De Europese Commissie wil tegengaan dat de minuscule plasticdeeltjes in de natuur terechtkomen en de gezondheid van mens en dier schaden.

Microplastics baren steeds meer zorgen. Ze worden niet afgebroken in de natuur en hopen zich hoger in de voedselketen op, om uiteindelijk ook in ons voedsel te belanden. Mensen kunnen zo giftige stoffen binnenkrijgen.

De grootste boosdoener is het kunstgrasveld, constateert de commissie. Over de rubberkorrels die zo'n veld soepeler en zachter moeten maken, gemaakt van bijvoorbeeld gemalen autoband, sloegen bodemdeskundigen en bezorgde voetbalouders de afgelopen jaren al meermaals alarm.

Het dagelijks bestuur van de EU heeft nu besloten het zogeheten rubbergranulaat over acht jaar niet langer toe te staan. Eigenaars krijgen zo de tijd om alternatieven te vinden.

Cosmeticabranche moet sneller te werk gaan

Microplastics in andere bronnen, zoals cosmetica, moeten al eerder verdwijnen. Scrubkorrels of glitter van kunststof zijn bijvoorbeeld over twintig dagen al verboden.

Cosmeticamakers stapten de laatste tijd al over op natuurlijke alternatieven. Voor andere toepassingen in cosmetica of bijvoorbeeld wasmiddelen gunt de commissie fabrikanten wat langer respijt. Industrieel gebruik van microplastics zoals in de bouw blijft sowieso buiten het verbod.

De EU-landen en het Europees Parlement hebben zich niet tegen de plannen van de commissie verzet.

Het is verdiend!

Het team CDA Uithoorn-De Kwakel wenst alle inwoners van de gemeente Uithoorn een fijne en welverdiende zomervakantie 2023!

Parkeren in Uithoorn

De gemeente werkt aan een nieuw parkeerbeleid. Benieuwd wat daar in staat? Vanaf 29 juni t/m 24 augustus liggen de ontwerpstukken ter inzag op het gemeentehuis en kunnen geïnteresseerde reageren. De stukken zijn ook online te bekijken op www.uithoorndenktmee.nl/parkeervisie

CDA: Bravo brandweer en medewerkers groenvoorzieningen.

Afgelopen week heeft Uithoorn het behoorlijk voor de kiezen gekregen; eerst een code rood met storm, regen, rukwinden en een enorme verkeerschaos op woensdag 5 juli en afgelopen zondag 9 juli, amper 4 dagen later, nog een keertje een code oranje daaroverheen.

Vooral op de woensdag was het raak in Uithoorn, auto’s reden niet meer op een wegdek maar reden door een bord met boerenkool zo leek het, zoals bijvoorbeeld op de Maximalaan.

Een groot compliment voor onze brandweerlieden en mensen van de groenvoorziening want inmiddels is de gemeente weer aan de kant. De wegen zijn weer goed berijdbaar, de ergste rommel is opgeruimd, met slechts hier en daar een restje groen afval.

Hulde! 

En complimenten voor een “job well done!”

Assielzoekers problematiek

Asielzoekers en de val van ons kabinet op 6 juli 2023

Het kabinet is uiteindelijk dan toch nog gevallen en wel over het thema asielzoekers. Dat is ook een lastig thema en daar gingen maanden aan, naar nu blijkt vergeefse, onderhandelingen aan vooraf.

Ook voor de gemeenteraad van Uithoorn was dit thema echt wel een lastig onderwerp, dit bleek nog eens in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces..

Op de agenda stond een voorstel  voor onderzoek naar de opvang van asielzoekers waarbij het college voorstelde om alvast vooruitlopend op opdracht die vanuit het Rijk op alle gemeenten afkomt, alvast op zoek te gaan naar één geschikte locatie om 122 ontheemde mensen te kunnen opvangen. 

Binnen de raad werd dat voorstel weliswaar met instemming ontvangen echter de partijen VVD, CDA en DUS! wilden meer. 

Daarom dienden zij gezamenlijk een amendement in om dit voorstel verder aan te scherpen.

Zij stelden voor om:

- In plaats van het onderzoek toe te spitsen op één opvanglocatie, te onderzoeken of meerdere kleinschalige opvanglocaties mogelijk zijn. 

Dat is prettiger voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel èn voor de mensen in de opvanglocatie. 

- Daarnaast is goede opvang niet alleen een ‘dak boven je hoofd’. 

Daarom wilden zij dat, in het voorgestelde onderzoek, meteen ook onderzocht wordt of er voldoende beschikbare en laagdrempelige toegang is tot sociale voorzieningen zoals onderwijs en zorg.

- En tenslotte werd toegevoegd dat het College, na afloop van het onderzoek, een voorstel voor de opvanglocaties aan de Raad voorlegt met daarbij een voorstel voor realisatie en een uitwerking van de maatschappelijke en financiële effecten. 

Met steun van de partijen Gemeente Belangen en Groen Uithoorn werd dit amendement uiteindelijk aangenomen. 

Voor het CDA is de problematiek rondom de asielzoekers een hele gevoelige, vanuit onze zorg voor de medemens (meer wij, minder ik) willen we niets liever dan iedereen helpen en onderdak bieden. Tegelijkertijd zien we ook dat er grenzen zijn aan wat we als samenleving aankunnen. 

We zien de economische, financiële maar ook menselijke onhoudbaarheid in rap tempo op ons afkomen en daarmee de noodzaak voor een betere regulering.

Dat neemt niet weg dat wij ook in Uithoorn ons steentje willen bijdragen en zelfs meer dan dat!

Het CDA roept op tot saamhorigheid en het gebruik van gezond verstand.

Actueel in Uithoorn is ook:

Het CDA in de gemeente Uithoorn is natuurlijk voor het terugdringen van afval en ook het scheiden ervan, maar we zijn beslist geen voorstander van de betaalde diftar. Geen differentiatie van tarieven zoals dat nu door de huidige coalitie wordt voorgesteld. Althans niet voordat bewezen is dat de burgers van de gemeente Uithoorn dit niet gewoon op eigen kracht kunnen. Dan kunnen we niet anders.

Het CDA is groot voorstander van het gescheiden inzamelen en verwerken van alle soorten afval. 

Het CDA is echter tegen betutteling, bevoogding en het bestraffen van de inwoners – die het qua afvalscheiding steeds beter doen, waarover verder ook hierna -  door hen op te zadelen met een kostbaar systeem van eerst toegangscontrole en vervolgens het invoeren van een recycletarief, waarbij elke stort in de restafval container apart wordt afgerekend.

Het CDA heeft als uitgangspunt dat de meeste mensen deugen en welwillend zijn.

De gemeente moet haar inwoners dan wel de gelegenheid geven uit eigen beweging het juiste te doen.

In het raadsvoorstel wordt gesteld dat er te weinig GFT wordt ingezameld : nu nog 35,7 kg per inwoner per jaar (in het raadsvoorstel staat 33 kg, maar in de bijlage milieu effect toegangscontrole staat 35,7 kg) Dit in plaats van de begrote 70 kg, of  de uiteindelijk gewenste doelstelling van 100 kg GFT per inwoner per jaar.

En voorts dat er te veel fijn restafval overblijft in 2022  195 kg per inwoner per jaar, in plaats van 100 kg die voor dit jaar als doel was gesteld en 75 kg die in 2025 zou moeten zijn gehaald.
 

Wat het college kennelijk niet ziet, maar het CDA wel is dat er de afgelopen jaren wel degelijk al een grote vooruitgang is geboekt. In de periode van 2019 tot en met 2022 is het ingezamelde GFT gestegen van 4 naar 36 kg, derhalve 32 kg meer per inwoner (Dat is 800 %) en het aantal kg fijn restafval al gedaald van 225 naar 195 kg, derhalve 30 kg minder per inwoner. Dat is 15%.

De verwachting is dat deze positieve trends zich hoe dan ook voortzetten, zodat de doelstellingen ook zonder de nu voorgestelde dwangmaatregelen zullen worden gerealiseerd.  Net zoals dat bij papier en glas inzameling is gebeurd. 


Samen met de VVD heeft het CDA een amendement ingediend waar nadrukkelijk ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van het doorgaan op de huidige, nog maar kort geleden ingeslagen weg

De burgers van Uithoorn zijn goed bezig en de resultaten zijn bemoedigend, het CDA verwacht dat uiteindelijk de doelstellikngen gehaald kunnen worden zonder het geldverslindende project dat nu wordt voorgesteld.

Alle inwoners een elektronisch afval-pasje, alleen al het installeren van die voorziening kosten in onze gemeente ruim een half miljoen Euro en dan moet er afgerekend worden per zak. Ongeacht  of dit een volle zak is, of een halvolle zak, een zware of een lichte zak, het CDA voelt hier niets voor.

De positieve effecten van invoering van toegangscontrole zijn beperkt. 32 kg minder restafval (er staat in de stukken niet binnen welke termijn) (16,5%) en 3,6 kg meer GFT. (10% meer). Dat is zelfs ietsje minder dan de 15% verbetering die is gerealiseerd zonder de maatregelen.

Het verwachte effect van invoering van toegangscontrole èn recycletarief is groter:  totaal 72,8 kg minder restafval en 39,3 kg meer GFT. 

Het CDA gaat er echter vanuit dat deze effecten over een langere periode ook zonder toegangscontrole en recycletarief zullen worden gehaald.

U kunt de vergadering hierover live volgen door op de volgende link te klikken: https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/.../bfb83597...

Even doorscrollen naar onze woordvoerder op dit onderwerp: Nico Tijsterman.

 

Diftar (differentiatie van tarieven); volgens het CDA een onzalige ontwikkeling die een gemeente alleen zou moeten gaan nemen als het echt niet anders kan. Bovendien: de meeste gemeenten die diftar ooit hebben ingevoerd, hebben spijt als haren op hun hoofd.

CDA zegt: NIET DOEN!

Vervolg van het betoog van Nico Tijsterman in de raadsvergadering van eind juni.

Nadelen

Hoe dan ook wegen eventuele voordelen niet op tegen de nadelen, zoals:

1. Het negatieve effect van een dwangmaatregel op de welwillende burger. De burger wordt gewantrouwd. “Ik doe al zeer mijn best, maar toch word ik met dit onhandige en dure systeem opgezadeld.” 

2. Een mini enquete in eigen kring leerde mij dat de gemiddelde inwoner het recycle tarief echt niet ervaart als beloning. Ietsje minder betalen bij minder restafval, weegt niet op tegen de nadelen.

3. Bijplaatsing. Dat gebeurt nu al als de restcontainer vol is. 

Er wordt naast de containers geplaatst. -----> Meer afval op straat.

4. Verkeerd plaatsen: rest afval in de GFT container, of erger nog: rest afval in de textielcontainer, waardoor een hele partij textiel ineen keer waardeloos is.

5. Een enorme administratieve rompslomp bij het bijhouden van ieders afvalstorting met alle kosten van dien.

6. De privacy kan in het geding zijn als per huishouden het afval wordt gemeten: “Big brother is watching your waste”.

7. De extra kosten voor de burgers van € 6,-- + € 3,-- per huishouden, vanwege de investeringen van € 493.000,-- en € 87.000,--, Waarbij we nog moeten afwachten of afvalkosten heffing hoe dan ook kostendekkend blijft. Uithoorn heeft nota bene nu al ten opzichte van omliggende gemeenten als Aalsmeer en Amstelveen en Ouderkerk een hogere afvalstoffenheffing.

8. Nadelen voor speciale groepen, die ongewild extra restafval produceren, zoals medisch afval, waarvoor speciale regelingen moeten worden ontworpen, bijvoorbeeld een kwijtscheldingsregeling, met nog meer rompslomp. 

Afval Import uit Italië

Bij dit alles doet het bizarre feit zich voor – zoals we op 5 juni jl. in de krant hebben kunnen lezen - dat nog geen 20 kilometer hiervandaan de Afval centrale AEB in Amsterdam afval uit het buitenland moet importeren om de centrale minimaal draaiende te houden. 

Treinladingen vol met samengeperst restafval  uit Italië, worden in Amsterdam aangevoerd. 

Naast de aanvoer van restafval uit Duitsland, IJsland en het Verenigd Koninkrijk. 

Deze centrale levert warmte en energie aan 40.000 Amsterdamse huishoudens en kan niet gemist worden. 

Andere Afvalinstallaties in Nederland halen ook afval uit het buitenland. 

Die installaties werken behoorlijk schoon.

Het is aan onze inwoners niet te verantwoorden dat wij hier in Uithoorn tegelijkertijd strenge en kostbare maatregelen tegen restafval ingevoerd zien worden. 

Volgens het CDA is dit niet meer uit te leggen aan de mensen!

Wat dan wel doen:

1. Uitstel van de strafmaatregelen: Het invoeren van toegangscontrole en recycle tarief nu voor 5 of desnoods 3 jaar uitstellen en de inwoners de gelegenheid geven zelf de beoogde doelen te halen: Minder Restafval en Meer GFT. Heb vertrouwen in de eigen inwoners.

2. Communiceren: Gericht met de inwoners communiceren, dat je als gemeente nu rekent op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers, maar als dat niet lukt er toch maatregelen zullen moeten worden genomen. er nu voor kiest om de burgers. (NB voorlichting over GFT staat pas sinds half 2022 standaard op de gemeentelijke website).

3. Positief Stimuleren en Alternatieven invoeren: meer glascontainers, inzamelpunten voor textiel, boeken, elektronica, speelgoed, Textiel tas, Grondstoffen Inlever Punt (Grip)wagen, Afval coaches. 

Dit staat allemaal ook in de “herijking 2023”van het grondstoffenbeleid. Dat effect is per onderdeel wellicht niet heel groot, maar alles bij elkaar helpt dit zeker.

4. Verruiming openingstijden scheidingsdepot. Gewoon ook op dinsdag en donderdag open!  En toch nog eens kijken of de “lunch-sluiting” die naar ik begreep ook voor de veiligheid geldt, toch kan worden afgeschaft.

Conclusie

Het CDA is voor het bevorderen van de afvalscheiding. De tijd heeft geleerd dat de destijds gestelde termijn voor het halen van de doelstellingen te ambitieus was. Dat geldt overigens ook voor omliggende gemeenten en ook. Er is meer tijd voor de inwoners nodig.

Het CDA heeft daarom tegen dit raadsvoorstel gestemd, maar is voor het amendement dat samen met de VVD is ingediend waarbij de huidig positieve ontwikkelingen door het college nadrukkelijk zullen worden onderzocht en meegenomen.

Dit gezamemlijke amendement van de VVD en CDA om nader onderzoek te doen, waarbij het niet invoeren van diftar nadrukklelijk ook wordt onderzocht, wil het CDA uiteraard steunen.

Het CDA uithoorn-De Kwakel heeft in haar programma als enige partij in Uithoorn expliciet opgenomen dat wij van mening zijn dat het aantal vluchtbewegingen terug moet naar de oorspronkelijk vastgelegde 450.000, een afspraak die door Schiphol BV nooit is nagekomen.

Achter de schermen zijn we daar ook heel druk mee geweest en dat zullen we ook blijven doen.

Die 10.000 extra vluchtbewegingen vinden wij weliswaar arbitrair, maar wij zijn bereid tot een compromis, als het daar dan ook maar bij blijft.

Omdat Schiphol ook een belangrijke economische factor is voor ons land, dringen wij aan op een snelle vastlegging van de definitieve grenzen aan het aantal vluchtbewegingen zodat Schiphol haar business model hierop kan aanpassen.

Ons verhaal

Wij zijn voor een verbod op tijdelijke huurcontracten.

Zekerheid van wonen is voor ons een kwestie van beschaving en fatsoen. En aan die zekerheid ontbreekt het op dit moment. Wij vinden wel dat in drie situaties een tijdelijk huurcontract mogelijk moet zijn.

 We willen voorkomen dat er geen tijdelijke woonruimte meer is voor mensen die voor kortere tijd ergens anders moeten wonen. Denk aan mensen die uit de maatschappelijke opvang komen of door renovatie tijdelijk een ander onderkomen nodig hebben.

 Voor mensen die één woning verhuren en die woning zelf, voor de kinderen of (schoon)ouders willen gebruiken, moet het mogelijk zijn om het huurcontract te beëindigen.

 In gevallen waar bv. mensen zijn gaan samenwonen en er over de nu overige woning nog geen keuze is gemaakt, moet het mogelijk zijn om de woning tijdelijk te verhuren. Zo voorkomen we dat het aantrekkelijker is om de woning leeg te laten staan. 

Met deze drie aanpassingen werken we aan meer zekerheid voor huurders én houden we oog voor situaties waarin een tijdelijk contract wel meerwaarde heeft.

 lees verder: https://www.cda.nl/.../cda-voor-verbod-op-tijdelijke...

Samen fietsen we meer!

Fietsen is gezond en het zorgt voor minder drukte op de weg. Vivianne Heijnen, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat komt daarom met een campagne om voor korte afstanden de fiets naar werk te pakken en investeert ruim 750 miljoen in fietspaden bij nieuwe woonwijken.

Neem jij ook al de fiets?

Hulde en hoera!

het CDA Uithoorn-De Kwakel feliciteert van harte de 10 Uithoornaars die vandaag te horen kregen dat het "zijne majesteit heeft behaagd....."

Bijzonder verheugd zijn wij met de onderscheidingen voor Ria Tammer, Tineke Beuse en Peter Oudshoorn vanwege de samenwerkingen die wij met hen hebben op verschillend gebied, maar niet minder blij zijn wij voor de overige gedecoreerden, zij allen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de Uithoornse samenleving.

Hulde en driewerf Hoera!

 we ervaren en betrouwbaar zijn en ons 100% focus op het beste resultaat hebben we al met vele fantastische klanten mogen werken.

Dat ging snel


Het jaar 2022 zullen we niet gauw vergeten, het is het jaar van de crisissen; zelfs van crisissen waar we voorheen nog nooit van hadden gehoord: een greep uit ons royale aanbod is zo gedaan. 

Kiest u maar, een energiecrisis? Hebben we! En een woningcrisis, ja, is er ook, en voorts is er nog een CO2-crisis of misschien wat Pfas? 

Een personeelscrisis dan? Of toch liever een toeslagenaffaire? 

Het zijn barre tijden en het einde is nog niet in zicht, het nieuwe pensioenstelsel wordt geheid een volgend drama, want het kabinet wil de kamer laten instemmen met een regeling, de grootste financiële klus ooit, zonder precies te vertellen of begrijpelijk uit te leggen wat de consequenties voor ons allemaal zullen gaan worden. 

Hetzelfde kabinet dat verantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire heeft daar in dat opzicht helemaal niets van geleerd lijkt nu. 

Op de valreep in november nog de uiterst onverkwikkelijke affaire Arib of moeten we zeggen: “de affaire Bergkamp?”, ons vertrouwen in de politiek wordt in ieder geval danig op de proef gesteld.
 

En internationaal is het al niet veel beter: oorlog in de Oekraïne, een bijna escalatie in Polen, toestanden in Qatar en tot overmaat van ramp doet Donald Trump weer een gooi naar het presidentschap van de USA en we waren juist zo blij dat dit hoofdstuk nu voorbij was. 

Barre tijden, net wat u zegt. 

Gelukkig draait de wereld wel door, met of zonder van Nieuwkerk.

In Uithoorn is in het voorjaar van 2022 gekozen voor wéér vier jaar met dezelfde coalitie, de derde termijn in successie en dus geven we opnieuw meer geld uit dan er binnenkomt en slinken onze reserves weer verder. 

Is er dan helemaal geen goed nieuws? 

Jawel hoor, maar je moet wel even zoeken: de Irenebrug doet het weer, je komt Uithoorn van de kant van Amstelhoek ook netjes binnen. 

Het centrum wordt opgeknapt, de Wilhelminakade ziet er tof uit, de zomer van 2022 was super, wat een prachtige zomer was dat, zelfs de herfst was geweldig! 

De terrassen puilden uit deze zomer en de haven ook. 

De Reede is opgeleverd, de bibliotheek is verhuisd, de trambaan Uithoorn-Amsterdam schiet al lekker op en de Allure/Vinckebuurt nadert haar voltooiing.

Zou het dan toch nog goedkomen?


Het CDA heeft nog wel een wensenlijstje:

1. woningnood: 

Het CDA wil meer woningen voor aan Uithoorn gebonden inwoners, met name voor starters moeten er betaalbare oplossingen komen, maar ook voor huurders.

Het CDA wil flexwoningen voor huurders met een kleine beurs, maar ook voor economische noodsituaties en voor mensen met acute echtscheidingsproblemen.


2. Schiphol:

Het CDA wil beslist minder overlast van de luchthaven en blijft inzetten op op maximaal 450.000 vliegbewegingen per jaar zoals oorspronkelijk is afgesproken.


3. Veiligheid, toezicht en handhaving, orde en zekerheid

Het CDA wil zichtbaar meer politie en BOA’s op straat.


4. Parkeren:

We willen een fatsoenlijk, adequaat parkeerbeleid met voldoende parkeerplaatsen in ons dorp, een parkeerbeleid dat toekomst bestendig is en dat recht doet aan het dorpse karakter van onze gemeente.


5. Groen: 

Het CDA wil zichtbaar meer bio diversiteit en tevens ook meer bomen terug; meer groen in ons dorp en bovendien de aanleg van een bos met vruchtdragende bomen dat voor iedereen toegankelijk is.


6. Economie:

Onze boeren, tuinders, kwekers en telers zijn een belangrijke economisch factor, die moeten we steunen en behouden voor onze lokale economie maar ook voor onze internationale economische positie.


7. Contouren:

Het CDA vindt het behoud van de contouren van ons dorp belangrijk en wil dit zoveel mogelijk in stand houden. Het dorpse karakter van Uithoorn mag weliswaar meegroeien met de tijd, maar moet wel zoveel mogelijk behouden blijven.


8. Verbindingen en infrastructuur

De gemeente Uithoorn moet goede verbindingen houden met de omliggende steden en plaatsen en er ook voor zorgen dat mensen in de dorpen zich adequaat kunnen verplaatsen, interne en externe mobiliteit is voor het CDA erg belangrijk. Het dorp is oud en sommige dijken, wegen en zelfs de riolering zijn aan vervanging toe, hier moet bijtijds worden ingegrepen om verval te voorkomen.


9. Betaalbaarheid:

Onze wethouder van financiën moet eigenlijk een wethouder van gemeenschapsgeld zijn en in zijn beleid met name ook rekening houden met de generaties na ons. De inwoners van Uithoorn moeten kunnen blijven vertrouwen op een ingetogen beleid waardoor lasten draagbaar blijven en reserves in stand worden gehouden.


10. Sociale cohesie:

Het verenigingsleven, de buurtverenigingen, de vrijwilligers; zij vormen het cement van onze gemeente, het CDA wil dat deze groepen extra aandacht en budget krijgt om de samenleving in ons dorp te versterken.

De inwoners van Uithoorn mogen er op rekenen dat het CDA zich hier blijvend voor zal inzetten.


Fractie CDA Uithoorn-De Kwakel

Marcel Zethoven

Nienke Hoogenstraaten

André Jansen (fractievoorzitter) 

Kennismaken

Extra BOA

Tijdens de ingelaste vergadering van donderdag  3 november 2022, was er ook nog tijd om een amendement aan te nemen op de begroting 2023-2026 waarin ruimte gemaakt kon worden voor de extra BOA waar het CDA al op 29 september om had gevraagd.
Er is de benodigde financiële ruimte gevonden door een extra toekenning vanuit de centrale overheid waardoor de komst van een extra BOA mogelijk werd gemaakt.
Dit amendement is dit keer wél raadsbreed aangenomen.

Algemene Beschouwingen 2023-2026

 

Afgelopen donderdag 3 november 2022 werd het jaarlijkse begrotingsdebat gevoerd door Marcel Zethoven. Hij moedigde het college toch vooral aan om terughoudendheid te betrachten tijden het komende begrotingsjaar met het oog op de vele crises in de huidige barre tijden. hieronder volgt zijn betoog. 

Voorzitter,

Vandaag mag ik namens het CDA de eervolle rol van fractievoorzitter vervullen. Ook dit jaar stellen we met een bezwaard gemoed vast dat het college meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt en ook dit jaar gaat dat weer ten koste van de algemene reserve. Een zorgwekkende traditie waar we toch een keer iets aan moeten doen voorzitter.

Vorig jaar waarschuwde het CDA al voor de overschrijdingen van de verschillende budgetten in Uithoorn en dat is ook zo uitgekomen. En toen hadden we “slechts” te maken met enkel een Corona crisis; inmiddels is de rij van crisissen wat langer geworden. 

Zo we hebben al enige tijd te maken met;

• een inflatie crisis met een historisch percentage van tegen de 17%, er is 

• een wooncrisis ook in Uithoorn is er geen nieuwbouw woning meer voor een starter te koop onder de € 400.000,-, 

• een personeelscrisis de gemeente heeft de grootste moeite om het ambtenaren corps op peil te houden, dan zitten we volop in 

• een energiecrisis, er is oorlog op een dag rijden van ons verwijderd en, voorzitter, half Nederland valt om of komt op een andere manier in de knel. Mensen met een baan, met een uitkering, bakkers, tuinders, ze trekken het niet meer. Inflatie, energie, boodschappen, het is te veel. En wij vrezen dat het einde nog niet in zicht is.

De begroting die voorligt ziet er keurig uit, is sluitend en is een mooi stuk werk waar veel tijd, energie en aandacht aan is besteed. Ook de beantwoording van de vele vragen, tijdens de laatste gezamenlijke commissievergadering, zijn serieus opgepakt. Hiervoor gaat onze dank uit naar de schrijvers, ambtenaren en de rekenmeesters die betrokken zijn geweest bij het maken van dit stuk.

De vraag is wel of deze begroting bestand is tegen de toenemende mate van flexibiliteit die de komende jaren van de gemeente gevraagd gaat worden. Deze vraag is terecht want belastingen en financiën hebben een grote rol in het dagelijks leven van mensen. Het is vaak de reden dat iets wel kan, de reden dat iets niet kan, of de reden dat iets fout gaat. 

Het CDA  ziet in deze begroting die voorligt een financieel risico en had graag gezien dat er meer rekening was gehouden met tegenvallers. Tegenvallers die er onherroepelijk gaan komen, ons bezwaar is dat de buffer die we er voor hebben: de algemene reserve, het enige is wat we te berde kunnen brengen als het misgaat. De financiële positie van de gemeente Uithoorn is op dit moment goed maar staat onder druk.

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik me oprecht zorgen blijf maken om de soms beperkte aandacht van de raad voor financiën, begrotingsregels en belastingen. 

Zeker omdat we als raad wel veel waarde hechten aan ons budgetrecht en omdat we in Uithoorn voor grote uitdagingen staan. 

Ook dit jaar weer eist het sociale domein maar liefst 50% van ons beschikbare budget op en dan vinden wij van het CDA het maar vreemd dat wij het inhoudelijk zo weinig hebben over dit sociale domein tijdens bijvoorbeeld de commissie Leven vergaderingen voor zover deze doorgang vinden. 

In deze raadsbijeenkomst is zojuist gesproken over de opvang van asielzoekers. Het CDA vindt dat in tijden van nood ingeschikt moet worden en dat we onze medemens moeten ondersteunen wij zullen het voorstel van het college dan ook ondersteunen.

MAAR:

Sterk verminderde koopkracht en grote sociale verschillen  zijn een teken aan de wand.  Er is wat aan de hand in de samenleving, ook in Uithoorn, en mensen voelen dit. Het is een teken van ongelijkheid in de samenleving. Dat vraagt ook om solidariteit. Wij nemen dan ook de handreiking aan van de DUS fractie om het met elkaar te hebben over de onder druk staande koopkracht.

Aan de wethouder van het sociaal domein vraag ik in dit verband wat er momenteel aan excessen (de grote verschillen) binnen onze gemeente bekend is en wat we hier aan kunnen doen.

Aan de portefeuillehouder handhaving, openbare orde en veiligheid vraag ik met betrekking tot de positie van de asielzoekers, statushouders en vluchtelingen; wat is de stand van zaken in het kader van overlast, inburgering en integratie?

Hoeveel kan ons dorp hebben en wat kunnen we nog meer aan instroom verwachten in 2023? De landelijke migratiecijfers van vandaag in het landelijke nieuws klinken niet bepaald hoopvol…..

De verschillende crises hebben een vergrootglas gelegd op de uitdagingen van deze tijd. Veel mensen hebben het goed in Uithoorn en we leven in een samenleving die barst van de individuele vrijheden. Toch zien we steeds vaker ook de schaduwzijden. Van doorgeslagen individualisering tot aan het verlies van gemeenschapszin in de wijk, vooral dat laatste is voor het CDA een bron van zorg.

Het fundamenteel aanpakken van de grote uitdagingen waaronder volkshuisvesting, klimaatadaptatie de krapte op de arbeidsmarkt gaat Uithoorn geld kosten hetgeen soms ook het loslaten van oude wereldbeelden en het omgooien van heilige huisjes kan betekenen.

De afgelopen jaren heeft Uithoorn er veel taken bijgekregen waaronder op het gebied van jeugdzorg. 

De regering heeft hiermee in wezen een verkapte bezuiniging doorgevoerd en het is dan ook de vraag of gemeenten op dit moment überhaupt voldoende geld krijgen om taken in de breedte uit te kunnen voeren. 

Veel voorzieningen en maatschappelijke initiatieven zijn bij gemeenten inmiddels wegbezuinigd om gemeentebegrotingen enigszins sluitend te krijgen. 

En dat terwijl juist deze initiatieven de onbetaalbare basis van onze samenleving vormen. Ook in Uithoorn zullen we keuzes moeten maken om maatschappelijke initiatieven in onze lokale samenleving betaalbaar te houden.

Er wordt veel gesproken over gelijkwaardigheid van overheidspartners. Maar feit is dat de beschikkingsmacht over publieke middelen grotendeels bij het Rijk ligt. 

Vragen die hierover in het afgelopen jaar door het CDA zijn gesteld werden telkens beantwoord met een afwachtende houding van het college en de ambtenarij. Hier verwachten wij toch echt een veel meer proactieve houding van het college.

Naast geld uitgeven op relevante thema’s moeten we ook forser in gaan zetten op kostenbeheersing op onderwerpen als de (jeugd)Zorg, WMO en eigenlijk het gehele sociale domein. 

We zien de financiële onhoudbaarheid van het sociaal domein als een sneltrein op ons afkomen. 

Voorzitter, in 2021 riep het CDA op om onze controlerende rol als gemeenteraad serieuzer te nemen. 

Omdat we naast geld durven uitgeven, ook goed in het oog moeten houden hoé we dat geld uitgeven.

En juist dit heeft alles te maken met het budgetrecht van de raad. 

Om dat goed uit te kunnen oefenen moeten we wat het CDA betreft ook weer terug naar discipline, naar de uitgavenkaders, begrotingsankers en -plafonds omdat dit de manier is om als raad te kunnen controleren wat er met het geld gebeurt.

Ik sluit af met de woorden van onze vorige wethouder financiën, hij riep bij voortduring: “het is UW begroting”, maar het college stelt ‘m op. Met de huidige samenstelling van de coalitie en de daarbij behorende ondersteuning van de voorstellen van de wethouder is het tot nu toe niet mogelijk gebleken de tekorten in te perken. We willen de wethouder sociaal domein dan ook met name uitdagen om juist dit onderwerp prominenter op de agenda te plaatsen.

Wij zien dan ook uit naar de discussie van vanavond! 

Extra opvang

Iedereen weet dat de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders een enorme opgave is voor Nederland.
De centrale overheid zit met de handen in het haar en zoekt naarstig naar extra opvang mogelijkheden.
Het CDA steunt het initiatief van het college om het buurtnest beschikbaar te maken voor de opvang van zo'n 30 asielzoekers, maar heeft wel opmerkingen over de manier waarop dit gecommuniceerd is geworden en de belabberde manier waarop de gemeenteraad hierover is geïnformeerd.

 De gemeenteraad heeft eveneens op donderdag 3 november unaniem ingestemd met het voorgenomen collegebesluit ’t Buurtnest tijdelijk beschikbaar te stellen als noodopvanglocatie voor maximaal 30 asielzoekers.

Kijk voor alle actuele informatie op www.uithoorn.nl/asielopvang 

What's up in de raad na het zomerreces van 2022?

De nieuwe Raadszaal

Op donderdag 29 september 2022 werd de vernieuwde en aangepaste raadszaal officieel in gebruik genomen. 
Er werd gespeeched, er werd gezongen onze dorpsdichter had stichtelijke woorden gedicht én ons nieuwe gevelteken werd gepresenteerd.
Zodra de straat enigszins is gefatsoeneerd zal dit vernieuwde wapen aan de gevel worden gemonteerd.

(op de foto de CDA fractieleden: André Jansen en Marcel Zethoven)

Omdat Uithoorn is gegroeid (meer dan 30.000 inwoners) kwamen er 3 extra raadszetels bij, dat paste niet meer in de oude raadszaal en dus moest er een nieuwe inrichting komen, die werd meteen Corona-proof (luchtbehandeling) en ook moderner qua apparatuur, met een beter camera systeem (de inwoners kunnen nu alles live volgen) en een beter geluidssysteem.
De raadszaal is flexibeler gemaakt (nu ook voor trouwerijen, gebruik door andere groepen en daarmee multi-functioneel) er  is gekozen voor circulaire en duurzame materialen en zoveel mogelijk oude spullen zijn hergebruikt.

Speciale aandacht ging uit naar het geluid; om te voorkomen dat de zaal een holle klankkast zou worden zijn in he plafond lamellen geplaatst, gemaakt van oude pet-flessen in de vorm van de contouren van het Fort.

Het programma van de eerste avond zorgde al meteen voor een interessante vragenronde met maar liefst drie "maidenspeeches" van nieuwe collega raadsleden van de coalitie, die zonder uitzondering de loftrompet uitstaken over het voorliggende Intergrale Veiligheidsplan 2023-2026.
Het CDA was hierover wel iets kritischer.

Vergunningen

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september 2022 sprak dhr. W. Dekker in over de gang van zaken rondom het bestemmingsplan inzake een etablissement aan de Vuurlijn 78 in de Kwakel.

Hij verwees hierin naar het arrest van de Raad van Staten dat hem volledig in het gelijk stelde en het bestemmingsplan vernietigde en tevens uitsprak dat de activiteiten van de uitbater per 25 september beëindigd diende te worden.

De gronden waren duidelijk, en kwamen neer op geluidsoverlast, hinder, verstoring van (nacht)rust, enzovoorts enzovoorts, kortom de gemeente Uithoorn had de zaken niet goed aangepakt, voorbereid en uitgevoerd de klager is in het gelijk gesteld en ons hoogste rechtscollege vernietigde het bestemmingsplan.

Het CDA heeft hierop vanzelfsprekend vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder (dhr. J. Hazen) want dit is nogal niet wat. 

Raadslid Zethoven stelde namens het CDA de volgende vragen:

• In retroperspectief gezien, hoe heeft het zover kunnen komen dat een dergelijke inschatting, die uiteindelijk leidde tot de nietigverklaring, niet kon worden voorkomen?

• Zijn er voldoende interne waarborgen aanwezig bij het verlenen van vergunningen, zoals bijvoorbeeld het 4 ogen principe? 

• Wat is nu het verdere verloop van deze procedure?

• Welke kosten zijn er tot nu toe gemoeid met deze gang van zaken en welke kosten kunnen er nog worden verwacht?

De wethouder gaf toe dat de uitslag van de rechtsgang de gemeente heeft verrast en betoogde dat rekening houdend met de aanwijzingen die door het hoogste rechtscollege van ons land waren gegeven een nieuw bestemmingsplan zou worden samengesteld en vooruitlopend daarop wilde de wethouder opnieuw een vergunning ter uitbating verlenen.

Over het kosten aspect moest de wethouder het antwoord aan de raad schuldig blijven, maar het CDA zal hierover schriftelijike vragen stellen omdat dit traject naar ons idee, zeker in de papieren gaat lopen. 

Naast de veroordeling in de proceskosten vanruim € 10.000,-zijn er kosten van juridische bijstand, kosten van ambtenaren die uren bezig zijn geweest met de vergunningverling, enz. enz., nu moet er weer een nieuw bestemmingsplan worden opgezet en een tijdelijke en daarna definitieve vergunning worden verleend het CDA vreest dan ook een forse en onvoorziene kostenpost voor de gemeente. 

Veiligheidsbeleid 2023-2026

Afgelopen donderdag 29 september 2022 behandelde de raad van Uithoorn het integraal veiligheidplan voor de komende 4 jaren (2023-2026). Een keurig plan met veel informatie en nog meer  goede voornemens, waar serieus aandacht aan was besteed, maar met evengoed een pittig prijskaartje van € 225.000,-. 

Toch vond het CDA dat het niet genoeg op maat was gesneden voor Uithoorn, zo werd er met geen woord gerept over de komst van de Uithoornlijn en werd en naar de smaak van het CDA te licht gedacht over de sterkte van het BOA team.

Dus bracht het CDA een motie in om het college aan te sporen toch vooral aandacht te besteden aan de komst van de Uithoornlijn in het licht van veiligheid en het CDA bracht een amendement in om het aantal BOA's op sterkte te houden en liefst uit te breiden naar 6 Full Time Equivalent (FTE).

De portefeuillehouder veiligheid (burgemeester P. Heiliegers) verzekerde het CDA en daarmee ook de raad echter dat het aantal BOA's vanaf 1 januari 2023 zowel formatief als effectief op een sterkte van 5 personen zou zijn gebracht. 
Hierdoor zou er voldoende menskracht beschikbaar zijn voor handhaving en toezicht in de komende jaren. Bovendien zegde de portefeuillehouder toe bij vaststelling van een tekort aan menskracht in Uithoorn, onmiddellijk aan de raad voor extra faciliteiten te vragen. Deze toezegging was voor het CDA voldoende sterk om het aangekondigde amendement in te trekken.

De portefeuillehouder veiligheid gaf tevens aan dat het zijn stellige overtuiging was dat er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen nodig zouden zijn met betrekking tot de komst van de Uithoornlijn. 
Hoewel de portefeuillehouder niet aangaf waarop die verwachting was gebaseerd, zegde hij toe dat extra alertheid zou worden gegeven aan dit onderwerp zodra de realisering van de Uithoornlijn eenmaal een feit was. 

In de door het CDA aangevraagde schorsing werd door enkele verantwoordelijke ambtenaren een extra toelichting gegeven over de financiële kant van het veiligheidsplan en de budgettaire onderbouwing.  

Dit gaf het CDA voldoende vertrouwen om de motie hieromtrent in te trekken.

Hierdoor kon het integraal veiligheidsplan uiteindelijk met instemming van de gehele raad en zodoende met algemene stemmen worden aangenomen.

Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Internationale vrouwendag

Stem jij op deze powervrouw? Nienke Hoogenstraaten heeft plannen om Uithoorn en De Kwakel groener te maken en te zorgen voor beter welzijn, maar zij daarvoor jouw stem nodig! Meer vrouwen in de politiek = stem op een vrouw!

8 maart 2022

Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Ga 14, 15 of 16 maart in ieder geval stemmen en kies dan CDA lijst 4, kies voor een betrouwbare partij met betrokken mensen die zich graag willen inzetten voor onze gemeente CDA wel degelijk!

7 maart 2022

Wandeling door de Kwakel!

Het CDA Uithoorn maakt een wandeling door De Kwakel om met bewoners van gedachten te wisselen over uw ervaringen van het wonen in De Kwakel. 

Kandidaat-raadsleden Erik Kreike en Nienke Hoogenstraaten, die goed bekend zijn in deze wijken, nemen u mee op deze wandeling van circa 1-1,5u. Ons vertrekpunt is bij het dorpshuis in de Kwakel.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Paul Goossens, tel. 06 29196846 , of via het mailadres [email protected]

7 maart 2022

Voor onze Poolse stemmers!

7 maart 2022

Secretaris gezocht

De afdeling van het CDA Uithoorn-De Kwakel komt graag in contact met mensen die interesse hebben in de positie van secretaris.
Bel ons voor een afspraak of mail met: [email protected]

CDA Uithoorn

Zichtbaar

We hebben de laatste tijd met borden en spandoeken Uithoorn en De Kwakel versierd! Heeft u ons al gespot in Uithoorn en de Kwakel?

6 maart 2022

Verenigingen

Veel verenigingen draaien op vrijwilligers en die zijn steeds moeilijker te vinden, daarom moeten we het vrijwilligers makkelijker, leuker en aantrekkelijker maken!

6 maart 2022

Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Veiligheid op de agenda zetten

Met de toenemende incidenten vindt het CDA het hoog tijd om veiligheid en leefbaarheid hoog op de politieke agenda te zetten! En niemand geschikter daarvoor dan onze Marcel Zethoven natuurlijk!

6 maart 2022

CDA Uithoorn

Verkiezingsmarkt op Amstelplein

De verkiezingsmarkt was weer een groot succes! Als we u nog niet gesproken hebben, zien we u dan volgende week op Zijdelwaard nog?

5 maart 2022

Wandeling donderdagavond 3 maart

Deze donderdag maakt het CDA Uithoorn een wandeling door de wijken Oude Dorp en Thamerdal om met bewoners van gedachten te wisselen over uw ervaringen van het wonen in deze wijk.

Kandidaat-raadsleden Marcel Zethoven en Paul Goossens, die goed bekend zijn in deze wijken, nemen u mee op deze wandeling van circa 1-1,5u. Ons vertrekpunt is bij het notariskantoor in de Emmalaan.

Voor wie donderdagavond verhinderd is, is het ook mogelijk u aan te melden voor een wandeling op woensdagmiddag (2 maart).

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Paul Goossens, tel. 06 29196846 , of via het mailadres [email protected]

1 maart 2022


Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Onze waarden

Nico Tijsterman is kandidaat-raadslid nummer 5 voor het CDA.  Hij wil zich graag met hart en ziel inzetten voor Uithoorn én De Kwakel.

28 februari 2022


CDA Uithoorn

Verkiezingsmarkt en politiek café 

Verkiezingsmarkt, 26 februari 2022 in de Kwakel, het CDA was er bij, tegelijkertijd was er een trainingssessie in Geniet aan de Amstel en we sloten af met een politiek café. Het was me het dagje wel.
Veel geluisterd, veel mensen gesproken, veel geleerd. 
CDA, wel degelijk

27 februari 2022


CDA Uithoorn

Verkiezingsmarkten

Aanstaande zaterdag is er verkiezingsmarkt in De Kwakel! Komt u daar met ons praten over uw en onze plannen voor Uithoorn?

Ook 5 maart en 12 maart zijn markten op het Amstelplein en Zijdelwaard!

24 februari 2022


Events

Wandeling 14 maart De Kwakel

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

Het CDA Uithoorn maakt een wandeling door De Kwakel om met bewoners van gedachten te wisselen over uw ervaringen van het wonen in De Kwakel. 

Kandidaat-raadsleden Erik Kreike en Nienke Hoogenstraaten, die goed bekend zijn in deze wijken, nemen u mee op deze wandeling van circa 1-1,5u. Ons vertrekpunt is bij het dorpshuis in de Kwakel.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Paul Goossens, tel. 06 29196846 , of via het mailadres [email protected]

Opiniestukken

CDA Uithoorn: Op tijd, consequent en ter zake!

Created with Sketch.

Dat er afstand bestaat tussen gemeentebestuur en inwoners van Uithoorn staat vast. 

U kiest eens in de vier jaar een gemeenteraad en die zou vervolgens moeten doen waarvoor ze gekozen is: besturen én vertegenwoordigen.

College

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Feitelijk de directie van een organisatie dat jaarlijks ruim 70 miljoen euro uitgeeft. En net als elke directie dient zij actief te communiceren met haar raad van commissarissen, werknemers én klanten. Voor het college is dat: de gemeenteraad, de werknemers én (niet onbelangrijk) haar inwoners/ondernemers. 

En daar ligt écht verbetering! 

Als blijkt dat er al tijden intensief wordt gesproken met initiatiefnemers voor woningbouw, arbeidsmigrantenhuisvesting of een vereniging, over onderdak wordt de gemeenteraad, maar ook inwoners daar te laat over geïnformeerd. 

Concreet voorstel van het CDA: breng de infographic (getekende versie) voor de programmabegroting terug. Geef inwoners in één oogopslag een overzicht van de inkomsten en uitgaven van onze gemeentelijke organisatie. 

Gemeenteraad

Ook de gemeenteraad heeft als gekozen orgaan en controleur van het college een aantal communicatieve taken te vervullen. De raad moet haar taak van lokale wetgevende macht actiever naar zich toe trekken en de regie nemen. Is de raad verrast door initiatieven van hoogbouw en flatgebouwen? Geef het college de taak om een integrale visie op hoog- en laagbouw voor de gemeente op te stellen. Dit geeft duidelijkheid zéker naar de kiezer.

Meer weten, meepraten of meedenken? 

Via facebook, instagram of onze website houden wij u op de hoogte! https://www.cdauithoorndekwakel.nl/

Erik Kreike Lijst 4, #2  

CDA: wel degelijk

Schiphol

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

Wat vinden wij er nu van? 


''Vlieg op met Schiphol'' dat kunnen wij ons niet veroorloven daarvoor is het economisch belang te groot. Maar wij ontdekken nu pas wat voor een impact het lawaai, de luchtverontreiniging, slaap te kort enz., op ons leven heeft gehad. 


Het CDA Uithoorn en De Kwakel is dus TEGEN uitbreiding van Schiphol. Zeker nu de oude afspraken nog steeds niet door Schiphol zijn nagekomen. In de gemeenteraad hebben wij afgesproken met een stem naar buiten te treden Sotto Voce en dus ondersteund het CDA van harte en volledig de zienswijze van de gemeente over de luchtvaartnota. Uitbreiding van de vluchten is wat ons betreft dan ook niet aan de orde. 


Nahid Aoulad Bouchta

De volledige zienswijze van Uithoorn is te vinden op https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/750752/Gemeenteraad - extra 02-07-2020

Wie het weet mag het zeggen?

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

Inmiddels heeft het college van B&W een koersplan voor het sociaal domein gepresenteerd. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met het consultancy bureau Solve en er is al geruime tijd aan gewerkt. De eerste activiteiten werden eind 2019 ontplooid en er zijn verschillende bewonersgroepen geraadpleegd het plan ziet er verzorgd uit en is fraai vorm gegeven.

Inhoudelijk valt er nog wel wat over op te merken. Na ongeveer een half jaar ligt er nu een beleidsvoornemen voor dat een verregaande wijziging van het huidige beleid voorstelt.

Niet alleen een andere vorm van managen, maar ook een veel vrijere vorm van controle en verantwoording wordt voorgesteld.

Opvallend is de vaststelling dat Uithoorn in vergelijking met het landelijk gemiddelde een ongeveer 6% hogere behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. Daarnaast heeft Uithoorn door de invoering van de Participatiewet nieuwe groepen naar de bijstand zien komen en daar komt een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket in 2021 nog eens bij.


Op dit moment eist het sociale domein al ruim de helft van het gemeentelijke budget op, nog afgezien van de effecten van de Corona-crisis en dat is voor de fractie van het CDA dan ook aanleiding geweest om scherp op de financiële consequenties van de voorgestelde beleidswijzigingen te letten.


Onduidelijk is waar we staan en of we het goed doen, de wethoudster geeft ook toe dat de kwaliteit- indicatoren niet op orde zijn. Wat het CDA zorgen baart is de stelling dat mensen belangrijker zijn dan regels en omdat de professionals ook niet altijd het antwoord weten moeten beslissingen moet er een sociale kaart worden samengesteld waarbij integrale hulpverlening centraal staat vanuit de gedachte van één gezicht naar de cliënt toe.

Het CDA vindt dit riskant omdat de privacy onvoldoende geborgd lijkt in een systeem waar iedereen in kan kijken, maar bovendien is daar de vraag: “Wie is de budget verantwoordelijke manager in een complex geïntegreerd proces waar zoveel verschillende lijnen door elkaar gaan lopen?” Hoe wordt de effectiviteit gemeten van de voorgestelde maatregelen en wie heeft er straks nog overzicht?


In het koersplan wordt heel charmant gesproken over geïntegreerde samenleving als doelstelling, maar wat volledig ontbreekt is de financiële onderbouwing. Dit gegeven, in combinatie met de doelstelling om het gehele sociale domein om te bouwen van een administratief en financieel gecontroleerde omgeving naar een regelluwe entiteit, maakt dat ons de schrik om het hart slaat.


Het CDA is van mening dat het sociaal domein voor een leefbare gemeente van essentieel belang is, maar het moet wel binnen de financiële lijntjes blijven anders dreigt Uithoorn te veranderen in een sociaal Walhalla dat niet alleen verkeerde “klanten” aantrekt, maar dat niet te financieren is.


Het CDA dringt dus aan op een deugdelijke financiële onderbouwing met heldere, controleerbare budgetten, duidelijke afspraken: wie krijgt wat, wanneer en waarom. Uithoorn moet leefbaar zijn en blijven voor ALLE inwoners en de kosten ervan mogen niet afgewenteld worden op de belastingbetalende burgers.


Gelukkig heeft wethoudster Ria Zijlstra van !DUS dit op tijd ingezien en tegelijk met de presentatie en behandeling van het koersplan trok zij dit in met een oproep aan partijen om te helpen met de financiële onderbouwing van haar plan. 

Hierop hebben haar coalitiegenoten (VVD en GB) toegezegd om te helpen met de budgettering. 

Opmerkelijk vond het CDA wel dat dit klaarblijkelijk nog niet eerder was gedaan.


André Jansen

Werkbezoeken

CDA: op werkbezoek “Samen aan de Amstel” 

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

Het CDA gaat met enige regelmaat op bezoek bij bedrijven, instellingen en organisaties in Uithoorn en dit keer ging fractievoorzitter André Jansen met kandidaatraadslid Nienke Hoogenstraaten op bezoek bij de stichting Samen aan de Amstel. Hier werd het nuttige met het aangename verenigd want één van de activiteiten van de stichting is een gezamenlijk kookproject, waarbij eigenlijk buren voor buren koken en samen eten. Het is de bedoeling om mensen samen te brengen die elkaar in het dagelijks leven nauwelijks treffen en dat onder het genot van een hapje en drankje. 

Heel laagdrempelig en ook budgettair verantwoord. Een maaltijd inclusief voorgerecht, hoofdgerecht en toetje kost slechts € 15,- en alleen het drankje moet je dan nog zelf betalen. Een prijs die doorgaans voor veel mensen nog nèt uitkan en als dat onverhoopt niet het geval is, kan er ook een oplossing gevonden worden, want de stichting heeft ook enkel sponsors die dan de helpende hand (of liever gezegd knip) kunnen toesteken. Heel discreet natuurlijk. 

Na die veel te lange vervelende Coronatijd kon nu eindelijk weer eens gezellig met elkaar gegeten worden in het eigenlijk nog fonkelnieuwe gebouw “De Kuyper” aan de Kuyperlaan 50. Onder de bezielende leiding van Peter van Reenen (bekend van”Geniet aan de Amstel” en de lunchroom “de Waterlinie”) werd er gekookt dat het een lieve lust was. Dat was ook een lieve lust want met een Carpacio salade vooraf en een fabelachtige Tagliatelle met Gamba’s en Zeevruchten en ook nog een ijscoupe met vruchten na, was het een fantastische maaltijd geworden natuurlijk. En alles geserveerd met een grote glimlach! Onder het eten was eigenlijk het enige moment dat er een stilte viel en dat is een goed teken! Eigenlijk was het zonde om al weer te moeten vertrekken en de meeste gasten bleven dan ook nog lang natafelen! Want ja, het was al weer zo lang geleden dat men er eens uit kon en velen hadden zich voor de gelegenheid dan ook extra netjes uitgedost. 

De stichting “Samen aan de Amstel”organiseert met regelmaat dit soort sociale/eetbijeenkomsten en het is zeker een enorme aanrader, gewoon doen, kom gerust maar eens langs. Er wordt vaak van locatie gewisseld, men neemt dan met een ploeg de keuken van een restaurant of eetgelegenheid over en de buren genieten van een gezellige avond en van elkaar. Wel even inschrijven van te voren want er is best veel belangstelling. Sponsors worden ook van harte uitgenodigd om zich actief met de stichting te bemoeien.

26 februari 2022


Bij gezondheidscentrum De Waterlinie

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

Astra Zeneca: 

Uithoorn scoort ver boven het landelijk gemiddelde.

Omdat er veel gedoe was over het Astra Zeneca vaccin, besloot de fractie van het CDA zich op de hoogte te stellen van de situatie bij de coördinator van de inentingscampagne voor de Uithoornse Huisartsen Coöperatie, mevrouw  Elvera Heij.

Zij is ervaren in de organisatie van grootschalige vaccinatiecampagnes en managet o.a. de jaarlijkse griepprik die Uithoornaars kunnen halen in het gezondheidscentrum de Waterlinie. Voor de Covid-19 vaccinatie wordt de uitvoering samen gedaan met huisarts Lena Apeldoorn.

Beter dan gemiddeld.

Daar waar de landelijke score in vaccinaties rond de 70% blijft steken, scoort Uithoorn bijna 85%, weliswaar met enige hulp (nabellen) maar duidelijk beter dan het landelijke beeld. Dat verklaart dan ook meteen waarom er amper sprake is van vaccin-uitval in Uithoorn. Voor die paar  mensen die niet op komen dagen is er onmiddellijk een plaatsvervanger, vaak op grond van een medische reden. “we hebben een reservelijst, maar ook daar komen we niet helemaal aan toe” aldus Elvera.

Lena Apeldoorn vult aan: voor weigeraars en/of spijtoptanten hebben we geen reservevoorraad. De nieuwe zendingen voor de 2e prik zijn al besteld en komen straks op volgorde binnen en de extra zendingen waar de minister het over heeft staan nog niet gepland In Uithoorn dus houden we gewoon het oorspronkelijke schema aan. Het is simpelweg teveel werk om nu alle zorgvuldig afgestemde schema’s overhoop te gooien, voor misschien een weekje tijdswinst. 

“Bovendien werkt het Astra Zeneca vaccin het best met een interval tussen prik 1 & 2 van zo’n 12 weken” vult Heij aan.

Opschalen met GGD

Op dit moment zien mensen dat de vaccinaties werken en spijtoptanten moeten zich nu dan ook wenden tot de GGD’s die het enorm druk gaan krijgen mede door de 4 jaargangen die momenteel per week worden “geprikt”. De doelstelling van 9 miljoen prikken zal begin juni al worden gehaald. Dat doel kan alleen door de inzet van de grootschalige prikstations van de GGD worden gerealiseerd. Daar worden de overige vaccins ook toegepast, Astra Zeneca blijft vooralsnog voornamelijk via de huisartsen worden toegepast.


Geen Garanties

Een vaccinatie is en blijft geen garantie, het is geen harnas van onkwetsbaarheid. Het helpt en beschermt wel en mocht er een besmetting voorvallen dan zijn de gevolgen veel milder. 

Heij en Apeldoorn benadrukken echter nog eens dat de “standaard” regels in acht genomen moeten worden: handen wassen, afstand houden en mondkapje voor. 


Op de foto van links naar rechts: Elvera Heij (UHAC), André Jansen (CDA) Nahid Aoulad Buchta (CDA) Lena Apeldoorn (UHAC)

https://www.meerbode.nl/news_uh/uh22-2021.pdf

27 mei 2021

Bij Amstelhof en Team Champ

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

Uithoorn groeit, in aantal inwoners, maar ook in kilo’s

Nu de sportscholen 18 mei weer open lijken te gaan, ging het CDA op werkbezoek bij een aantal sportscholen om de stand van zaken op te nemen.

De Amstelhof, met zo’n 5.500 leden behorend tot de top drie sportscholen in Nederland is van de afgelopen 14 maanden er 9 gesloten geweest. Dit terwijl de kosten gewoon doorliepen. Eigenaar Frank Vahle vertelt: “dit levert uiteraard een miljoenen verlies op voor onze onderneming waarvan een stukje van de kosten weliswaar door de overheid wordt gecompenseerd, maar lang niet alles”.  
Vahle is blij dat de overheid ook na de zomer voor een gedeelte bij draagt aan de heropstart van de sportscholen want met een gemiddeld ledenverlies tussen de 10-20% zal het (zeker in de zomerperiode) wel enige tijd kosten voor de situatie weer als vanouds is. 

Elnour Gadimov, eigenaar van sportschool TeamChamp aan de Wieger Bruinlaan beaamt dit. 
Deze familiesportschool heeft een andere doelgroep en mikt vooral op dames en hun gezinnen die trainen en gericht gewicht willen verliezen. 
Het is dankzij de trouwe vriendenclub dat TeamChamp deze barre periode heeft kunnen overleven. Een half jaar nadat hij de nieuwe accommodatie in gebruik nam moest hij sluiten vanwege Corona. Daardoor viel Elnour ook buiten de meeste regelingen en dat maakte het extra lastig.
Amstelhof kon dankzij de bijbehorende fysiotherapie weliswaar openblijven, maar alleen voor patiënten en dat gold ook voor het zwembad.  Het golfen als buitenactiviteit bleef wel gewoon open.

Beide sportscholen zijn nu volop bezig met opstart activiteiten “voor als het straks weer mag”.
Zij willen met speciale “welcome-back-aanbiedingen” de leden weer te (her)activeren.
Wel zag men hierbij graag een extra zetje van de gemeente, Sportwethouder Hazen wordt dan ook van harte uitgenodigd om ook de sportscholen te betrekken bij het weer in beweging krijgen van de Uithoornse bevolking.
Want het is nu eenmaal zo dat na een lange periode van nixen en Netflixen het niet meevalt om weer in beweging te komen.

Frank Vahle zegt hierover: ”veel mensen hebben hiervoor een gericht advies nodig of wellicht zelfs een revalidatie”  Bij de Amstelhof kan dit onder begeleiding van goed opgeleide instructeurs en zelfs een fysiotherapeut is aanwezig bovendien zijn niet alleen toestellen beschikbaar, maar ook het zwembad gaat weer open. 
Iedereen die dit wil kan hier straks een baantje huren voor een half uur. Vrij zwemmen is er echter niet bij en ook de sauna’s en stoombaden gaan nog niet open. Bij TeamChamp kan nu overigens ook al buiten getraind en gewerkt worden aan de conditie er staan buiten verschillende werkplekken met gerichte oefeningen voor slag, trap en schop technieken.

Voor de CDA fractie was het duidelijk dat de Corona pandemie verschillende zwakke plekken in de samenleving heeft blootgelegd. Natuurlijk is er zorg voor de ouderen, maar de gezinnen met kinderen waarvan de ouders door Corona opeens niet meer konden sporten, die generatie moet weer in beweging. Want ja, als we doormoeten tot ons 67e, dan moet het lijf daar wel op worden voorbereid toch? De gemeente geeft veel geld uit (in opdracht van het rijk) voor tegemoetkomingen aan bedrijven en ondernemers.
Maar vanuit preventie is het slim om ook voor de burgers van Uithoorn aandacht te besteden aan een gezonde geest in een gezond lijf. 
Het CDA juicht deze gedachte van harte toe en zal hierover vragen stellen in de commissievergadering.


Onderschrift bij de foto’s:
Foto 1 (v.l.n.r. André Jansen (CDA), Frank Vahle (Amstelhof) Charles Couzijn (CDA)

15 mei 2021


Archief

Oudere berichten kunt u terug vinden in ons archief!

CDA Uithoorn
CDA

Volgt u ons al op onze social media?

Onlangs is de CDA Uithoorn - De Kwakel Instagram pagina gelanceerd. Heeft u al een kijkje genomen?
Daarnaast zijn wij ook nog steeds te vinden op Facebook en Twitter.