Actueel

Lachgasverbod Uithoorn 

Op 26 september 2019 al presenteerde het CDA haar motie voor een lachgasverbod voor Uithoorn. Uithoorn dreigde immers het afvoerputje van de regio te worden want hier werd niet opgetreden tegen het oneigenlijk gebruik van lachgas. In de gemeente Uithoorn lagen her en der verspreid de restanten van het misbruik van het roesmiddel en ook spelende kinderen kwamen ongewild met deze rotzooi in aanraking. De coalitiepartijen deden wat lacherig over de materie en zagen het probleem niet zo en het college ontraadde de motie aan de raad zelfs. Op de valreep van 2020, tijdens de allerlaatste raadsvergadering, dus ruim na een jaar van ellende en vele onnodige ongelukken, heeft de gemeenteraad uiteindelijk ingestemd met de noodzakelijke wijziging van de APV. 


De handel in, verkoop van alsmede de voorbereidende handelingen voor en het oneigenlijk gebruik van lachgas is nu in Uithoorn verboden. 


Hiermee loopt Uithoorn eindelijk in de pas met de overige gemeenten in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het CDA hoopt dat de gemeenteraad en daarmee ook het college van B&W met betrekking tot een volledig (knal)vuurwerkverbod voor Uithoorn tot een sneller inzicht komen en nu ook hier de APV voor zullen gaan aanpassen.


CDA Uithoorn

Algemene beschouwingen

CDA Inbreng over het financiële jaar 2021:

Dankuwel mijnheer de voorzitter,

edelachtbare leden van de raad, van het college,

geachte collega’s, dames en heren op de publieke tribune en eigenlijk bedoel ik daarmee kijkers en luisteraars thuis.

Graag sluit het CDA aan bij de goede wensen en complimenten van en voor àlle medewerkers op het gemeentehuis v.w.b. hun inzet in deze crisis en wij spreken de hoop uit in 2021 eindelijk wat licht in de Corona/tunnel te mogen zien.

Voorzitter, op tafel en voor ons ligt de begroting over 2021 en die is sluitend. Met een -l, niet met een -t want dan was-t-ie stuitend.

En dat is de begroting zeker niet.

Het CDA heeft, zoals altijd, zorgvuldig naar de begroting gekeken en er ook een aantal vragen over gesteld, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat we er nu van moeten vinden.

Kijk, uit de media vernemen we van de wethouder van financiën dat ook hij blij is dat de begroting sluit, maar dat hij niet kan garanderen dat dit ook zo blijft.

Want ja, we hebben te maken met een Corona-crisis en er hangt ons nu eenmaal van alles boven het hoofd. Dit is dus een begroting waar je van alles van kunt vinden en ook weer helemaal niets.

De begroting sluit en het papier is geduldig, we kunnen in feite pas na afloop van het komend jaar zeggen of het allemaal ook wel zo netjes is verlopen als het college in deze begroting schetst en dan pas kunnen we ook pas oordelen over de impact van de genomen maatregelen.

Voorzitter, veel van de feitelijke uitgaven voor het komend jaar liggen in het sociaal domein en wat daar de financiële consequenties van zijn kunnen we niet inschatten, alles heeft te maken met hoe hard de economische opdoffer is die wij als gemeente te verwerken krijgen en in hoeverre we als gemeente hierin door het rijk worden gecompenseerd.

Het sociaal domein is goed voor ruim 50% van het gemeentelijke budget en dit domein wordt het komend jaar ook nog eens verbouwd, Het CDA heeft hier schoorvoetend mee ingestemd, maar is nog wel van mening dat de timing niet helemaal gelukkig is, maar goed, we hebben ja gezegd en dus hopen we maar dat het allemaal goed gaat.

We dringen er bij het college nogmaals op aan om terughoudendheid te betrachten bij investeringen voor 2021. Kritisch te kijken naar mogelijkheden om uit te stellen wat nog geen directe investering behoeft zelfs indien dit wél begroot is en vooral ook te kijken of investeringen inmiddels nog wel gedaan moeten worden vanuit de oorspronkelijke gedachtegang.

Ik noem hier als voorbeeld de vervanging van de kunstgrasvelden bij Qui Vive, de wethouder baseert zijn budgetaanvraag hierbij op een inmiddels achterhaald onderzoek en stelt dat er geen milieugevaar is en bovendien niets beters te vinden is. Dat is inmiddels dus gewoon niet waar en wanneer er 300-500 K€ geïnvesteerd moet worden in milieuonvriendelijke gemalen autobanden vindt het CDA dat er eerst nogmaals gekeken moet worden naar alternatieven die beter zijn voor het milieu en zelfs voordeliger.

De gemeenten Amsterdam, Haarlem en Den Haag en vele meer, zijn allemaal al teruggekomen op de toepassing van rubbergranulaat in sportvelden en de gemeente Enschede is hiervoor zelfs al veroordeeld wegens milieudelicten. Er lopen momenteel verschillende processen tegen de aanleggers van kunstgrasvelden met rubbergranulaat en het CDA vindt dat Uithoorn alles in het werk moet stellen te voorkomen in een milieudelict verzeild te raken, zonder daar extra kosten voor te maken want dit jaar heeft dit de inwoners van Uithoorn dit nog eens € 60.000,- extra gekost.

In bestuurlijk opzicht maakt het CDA zich nog steeds zorgen. 

Voorzitter u weet dat de deelname in en aan DUO+ niet de instemming heeft gehad van het CDA.

Het CDA pleit er dan ook nogmaals voor om serieus na te denken over uitbreiding met nieuwe deelnemende gemeenten en als dat om de één of andere reden niet lukt, aansluiting te zoeken bij andere gemeenschappelijke regelingen waar een breder draagvlak te vinden is, met daardoor een geringer kostenblok voor Uithoorn.

Zeker nu Diemen niet mee blijkt te doen in de uitvoering van de integrale klantenbenadering binnen het sociaal domein en Ouderamstel hier nog in moet starten, draagt Uithoorn hiervoor de facto het leeuwendeel van de kosten.

Mocht het college besluiten door te gaan in het huidige DUO+ construct, dan dringt het CDA opnieuw met enige klem en nadruk aan op herziening van de governance van deze gemeenschappelijke regeling.

In de opstartfase is gekozen voor een bestuur bestaande uit burgemeesters in een roulatiesysteem en dat is nu niet langer nodig, maar ook niet meer wenselijk het is achterhaald.

Deze GR die de DUO+ organisatie momenteel toch gewoon is, moet uiteindelijk gaan functioneren als een bedrijf met een serieus budget en dan hoort dan ook een bedrijfsmatige structuur bij, met een directie die rapporteert aan een raad van bestuur, die verantwoording aflegt aan een raad van toezicht. En dat mankeert er momenteel nog steeds aan. 

De opmerking dat hier geen behoefte aan is, als antwoord op schriftelijke vragen van het CDA, getuigt wat ons betreft van een klein-kneuterigheid die de verdere groei en ontwikkeling van DUO+ bemoeilijkt en daarmee Uithoorn voor langere tijd opscheept met het leeuwendeel van de DUO+ kosten.

Oftewel: indien Uithoorn ook hier niet gaat professionaliseren blijft dit een kommervolle exercitie.

Het nijpend personeel tekort en het aanzienlijke personeelsverloop helpt hierbij ook niet want dit leidt tot inhuur van dure tijdelijke krachten.

Voorzitter ik ga afsluiten.

Het CDA heeft kennis genomen van de financiële situatie van de gemeente Uithoorn en herhaalt haar oproep aan het college om haast te maken met de professionalisering van DUO+ en daar hoort een bedrijfsmatige Governance gewoon bij.

Omdat ons land, onze samenleving en Uithoorn is verwikkeld in een ernstige sociale en economische crisis zal het CDA NIET tegen deze begroting stemmen, maar wij herhalen onze oproep aan het college om uiterst terughoudend te zijn met haar uitgaven ook wanneer deze gebudgetteerd staan want omdat iets kan betekent het nog niet dat het per sé ook moet.

Dankuwel voorzitter, tot zover het CDA.

Stemverklaring:

Het CDA stemt in met deze begroting met een nadrukkelijk appèl aan het college terughoudend te zijn met investeringen, maar ook om barmhartig voor hèn die door de Corona-crisis buiten hun schuld in financiële nood zijn gekomen.

Nieuws


CDA Uithoorn

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 17 september is het bestuur van CDA Uithoorn - De Kwakel opnieuw vastgesteld. Laura Vos is als nieuw bestuurslid gekozen. Zij gaat de functie van secretaris vervullen. De 23-jarige Uithoornse heeft een bachelor in Communicatiewetenschap en doet nu de master Work and Organizational Psychology aan de VU. Zij vervangt Jan Paul Overing als bestuurslid. Het bestuur bedankt Jan Paul voor zijn bijdrage.


Een andere wijziging binnen het bestuur is dat Erik Kreike de taak van Karin Venne overneemt als penningmeester. Erik heeft Politicologie gestudeerd en kwam een jaar geleden in het bestuur. Karin is ruim 3 jaar penningmeester geweest, waarvoor wij haar hartelijk bedanken. Karin blijft als algemeen bestuurslid aan en Nico Tijsterman is nog steeds actief als voorzitter.

Hiermee is het bestuur weer klaar om enthousiast aan de slag te gaan.

Kijk voor meer informatie op onze vernieuwde website www.cdauithoorndekwakel.nl of volg ons op onze Facebook of Instagram pagina.

Foto v.l.n.r.: Erik, Nico en Laura. Karin was helaas afwezig.

CDA Uithoorn

Op woensdag 16 september 2020 kon de gemeenteraad andermaal met Schiphol en het luchtverkeersleiding orgaan LVNL in gesprek over de overlast van Schiphol. Daarnaar Schiphol graag méér vliegbewegingen ziet, méér passagiers en méér overslag, ziet het CDA in Uithoorn en de Kwakel liever minder, overlast, minder herrie en minder luchtvervuiling. Totaal verschillende invalshoeken, zeer verschillende inzichten.

Een weerslag van de avond vindt u in onderstaande reportage. Namens het CDA Uithoorn voert Nahid Aoulad Bouchta het woord, hierbij ondersteund door André Jansen.

Binnen de gemeenteraad is afgesproken om een gemeenschappelijk standpunt naar buiten te brengen om zo een front te vormen tegenover de Schiphol lobby.

Zie hier de reportage van de avond:
https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/750755/Gemeenteraad%20-%20extr?fbclid=IwAR2n1igvDyeYdiaA1BfXvhvAx07aBOmFf-jEvfNLqahm_TzaOXi1mnVLCew 

CDA Uithoorn

Back to school?

Zoals gebruikelijk gaat de CDA fractie tijdens het zomerreces op werkbezoek bij verschillende organisaties in Uithoorn en De Kwakel. Dit keer was het motto: “Back to school” want er werd een (kennismaking)bezoek gebracht aan de RKSG Thamen waar de nieuwe directeur Mattie Smits-Jansen juist was begonnen. Zij woont in Haarlem en is tevens (nog even) directeur van het HBM in Heemstede en als zodanig is ze afkomstig uit de IRIS-stal, de stichting die verschillende scholen voor voortgezet onderwijs bestuurt.

Ook Sandra van den Bosch, teamleider van de onderbouw op Thamen was bij het gesprek aanwezig; zij is met name betrokken bij de vormgeving van het predicaat “Vakcollege” dat Thamen nu sinds vorig (school)jaar voert en waarmee in de onderbouw is begonnen. Thamen heeft momenteel zo’n 620 leerlingen en de leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen nu les van zo’n 75 docenten volgens het principe “vakcollege” Hierdoor krijgen leerlingen nu veel meer (zo’n 8 uur per week) praktijkervaring, waarbij ook de overige (AVO)vakken aansluiten op de praktijk. De gedachte die er achter zit is dat leerlingen nu veel beter in staat zijn een bewuste keuze voor later te maken. Ze weten immers of ze een vak of een richting leuk vinden, of het hun ligt en of ze er iets van kunnen bakken.

Op de vraag of Corona geen verstoring van dat proces heeft veroorzaakt werd door Sandra duidelijk ontkennend geantwoord: “door de noodzakelijke digitalisering en het verplichte onderwijs op afstand is er misschien zelfs wel sprake van een versterkte focus of een milde versnelling”. Docenten hebben snel bij moeten leren en er werden daarvoor speciale interne ICT bijspijker sessie georganiseerd. Dat klinkt goed en is een hele opluchting. Inmiddels is het “normale” lesgeven weer begonnen. Leerlingen moeten daarbij wel 1.5 mtr. uit de buurt van docenten blijven.

Toch valt directeur Smits niet echt met de neus in de boter, want naast het nog steeds voortkabbelende Corona-virus is het inmiddels ruim 60 jaar oude schoolgebouw aan een ingrijpende renovatie toe. Stukken van de gevelbeplating hebben losgelaten en zijn naar beneden gevallen (gelukkig geen slachtoffers) daarom staat het gebouw nu in de steigers en zijn er vangnetten geplaatst. 13 en 14 september wordt het gebouw verder ingepakt en ondertussen gaan de leerlingen en docenten via één gezamenlijke ingang naar binnen. Er wordt inmiddels gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvesting Plan in samenwerking met de gemeente en daaruit moet blijken of er nieuwbouw dan wel renovatie zal moeten plaatsvinden.

Het feit dat er enerzijds veel te doen is, anderzijds ook een solide basis ligt om op voort te bouwen gaf directeur Smits persoonlijk de doorslag voor de keuze voor Thamen. Een interessante uitdaging is nu het project “gedeeld leiderschap” waarbij docenten meer verantwoordelijkheden kunnen nemen waardoor de job-inhoudelijkheid boeiender wordt en de school dynamischer kan worden gemanaged. 

De fractie van het CDA wenst de nieuwe directeur en de school veel succes in de komende periode en volgt de ontwikkelingen met warme belangstelling.

André Jansen

v.l.n.r. en op 1.5 mtr. afstand: directeur Mattie Smits-Jansen, schoolleider Sandra van den Bosch, Nahid Aoulad Bouchta (CDA) en André Jansen (CDA)

Opiniestukken

CDA Uithoorn

Schiphol 
Wat vinden wij er nu van? 


''Vlieg op met Schiphol'' dat kunnen wij ons niet veroorloven daarvoor is het economisch belang te groot. Maar wij ontdekken nu pas wat voor een impact het lawaai, de luchtverontreiniging, slaap te kort enz., op ons leven heeft gehad. 


Het CDA Uithoorn en De Kwakel is dus TEGEN uitbreiding van Schiphol. Zeker nu de oude afspraken nog steeds niet door Schiphol zijn nagekomen. In de gemeenteraad hebben wij afgesproken met een stem naar buiten te treden Sotto Voce en dus ondersteund het CDA van harte en volledig de zienswijze van de gemeente over de luchtvaartnota. Uitbreiding van de vluchten is wat ons betreft dan ook niet aan de orde. 


Nahid Aoulad Bouchta

De volledige zienswijze van Uithoorn is te vinden op https://uithoorn.notubiz.nl/vergadering/750752/Gemeenteraad - extra 02-07-2020

CDA Uithoorn

Wie het weet mag het zeggen?

Inmiddels heeft het college van B&W een koersplan voor het sociaal domein gepresenteerd. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met het consultancy bureau Solve en er is al geruime tijd aan gewerkt. De eerste activiteiten werden eind 2019 ontplooid en er zijn verschillende bewonersgroepen geraadpleegd het plan ziet er verzorgd uit en is fraai vorm gegeven.

Inhoudelijk valt er nog wel wat over op te merken. Na ongeveer een half jaar ligt er nu een beleidsvoornemen voor dat een verregaande wijziging van het huidige beleid voorstelt.

Niet alleen een andere vorm van managen, maar ook een veel vrijere vorm van controle en verantwoording wordt voorgesteld.

Opvallend is de vaststelling dat Uithoorn in vergelijking met het landelijk gemiddelde een ongeveer 6% hogere behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. Daarnaast heeft Uithoorn door de invoering van de Participatiewet nieuwe groepen naar de bijstand zien komen en daar komt een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket in 2021 nog eens bij.


Op dit moment eist het sociale domein al ruim de helft van het gemeentelijke budget op, nog afgezien van de effecten van de Corona-crisis en dat is voor de fractie van het CDA dan ook aanleiding geweest om scherp op de financiële consequenties van de voorgestelde beleidswijzigingen te letten.


Onduidelijk is waar we staan en of we het goed doen, de wethoudster geeft ook toe dat de kwaliteit- indicatoren niet op orde zijn. Wat het CDA zorgen baart is de stelling dat mensen belangrijker zijn dan regels en omdat de professionals ook niet altijd het antwoord weten moeten beslissingen moet er een sociale kaart worden samengesteld waarbij integrale hulpverlening centraal staat vanuit de gedachte van één gezicht naar de cliënt toe.

Het CDA vindt dit riskant omdat de privacy onvoldoende geborgd lijkt in een systeem waar iedereen in kan kijken, maar bovendien is daar de vraag: “Wie is de budget verantwoordelijke manager in een complex geïntegreerd proces waar zoveel verschillende lijnen door elkaar gaan lopen?” Hoe wordt de effectiviteit gemeten van de voorgestelde maatregelen en wie heeft er straks nog overzicht?


In het koersplan wordt heel charmant gesproken over geïntegreerde samenleving als doelstelling, maar wat volledig ontbreekt is de financiële onderbouwing. Dit gegeven, in combinatie met de doelstelling om het gehele sociale domein om te bouwen van een administratief en financieel gecontroleerde omgeving naar een regelluwe entiteit, maakt dat ons de schrik om het hart slaat.


Het CDA is van mening dat het sociaal domein voor een leefbare gemeente van essentieel belang is, maar het moet wel binnen de financiële lijntjes blijven anders dreigt Uithoorn te veranderen in een sociaal Walhalla dat niet alleen verkeerde “klanten” aantrekt, maar dat niet te financieren is.


Het CDA dringt dus aan op een deugdelijke financiële onderbouwing met heldere, controleerbare budgetten, duidelijke afspraken: wie krijgt wat, wanneer en waarom. Uithoorn moet leefbaar zijn en blijven voor ALLE inwoners en de kosten ervan mogen niet afgewenteld worden op de belastingbetalende burgers.


Gelukkig heeft wethoudster Ria Zijlstra van !DUS dit op tijd ingezien en tegelijk met de presentatie en behandeling van het koersplan trok zij dit in met een oproep aan partijen om te helpen met de financiële onderbouwing van haar plan. 

Hierop hebben haar coalitiegenoten (VVD en GB) toegezegd om te helpen met de budgettering. 

Opmerkelijk vond het CDA wel dat dit klaarblijkelijk nog niet eerder was gedaan.


André Jansen

CDA Uithoorn

Over het spel en de knikkers.

(toelichting vanuit het partijbestuur)

Er was veel ophef over het gedoe in de Tweede Kamer n.a.v. de hoofdelijke stemming die uiteindelijk niet doorging, terecht want het einde van het debat over Corona was niet fraai en dat verdient uitleg. Zeker omdat het CDA hier ook bij betrokken is en dat is natuurlijk niet goed.


In het belang van de veiligheid en de gezondheid van een iedereen in de Tweede Kamer tijdens de Corona-crisis, zijn er in de Kamer afspraken gemaakt over de wijze van debatteren en stemmen. Die afspraken zijn neergelegd in een brief van de Kamervoorzitter op 13 mei. Een van de afspraken betreft het fysiek aanwezig zijn in de Kamer. Omdat het stemmen een belangrijke taak is van Kamerleden, is er afgesproken dat we in tweetallen per fractie stemmen. En mocht er hoofdelijk moeten worden gestemd, dan wordt dat aangekondigd en wordt daarover op een later tijdstip gestemd. Een moment waarop alle Kamerleden aanwezig moeten zijn. Bij alle voorgaande corona-debatten hebben we als Kamer dit zo georganiseerd en dat was een werkbaar systeem voor alle fracties, tot gisterenavond.


Gisteren hebben we ook gestemd, met twee leden per fractie. Toen het op een hoofdelijke stemming aankwam, is de eerder gemaakte afspraak over de werkwijze doorbroken. Daardoor zouden op stel en sprong alle leden alsnog naar de kamer hebben moeten komen. Omdat veel Kamerleden, in lijn met de gemaakte afspraken, niet in de Tweede Kamer aanwezig waren. 


Toen hebben we als coalitie de afweging gemaakt dit niet te steunen, en zijn aanwezige leden naar huis gegaan, om af te dwingen dat er alsnog in lijn met de gemaakte afspraken op een later moment gestemd zou worden. Deze afweging, en vooral het feit dat daarover niet door ons coalitiepartijen tekst en uitleg is gegeven in de plenaire zaal, leidt tot veel kritiek en dat is eerlijk gezegd ook logisch en terecht. Hoewel we niet naar buiten zijn gerend, levert deze, niet toegelichte handelswijze, geen fraai beeld op. Zeker ook niet richting alle hardwerkende mensen in de zorg die we serieus nemen en waarderen. 


En vanzelfsprekend gaat er op korte termijn alsnog hoofdelijk gestemd worden over de motie waarbij de stemmen in eerste instantie staakten.

CDA Uithoorn

Corona in Uithoorn

Op zaterdag 15 augustus zo’n half jaar na de eerste Coronamaatregelen in Nederland telde ons land, volgens de gegevens van het RIVM, officieel zo’n 32.500 mensen die met het Covid-19 virus besmet zijn en dus besmettelijk zijn. Daarvan wonen  10 patiënten in Uithoorn- De Kwakel.

Met een reproductiewaarde van 1.3 kunnen deze 10 mensen in theorie 13 anderen besmetten, die weer 17 anderen enzovoorts. 

Op dit moment moeten er landelijk gemiddeld 8 patiënten per dag worden opgenomen in een ziekenhuis en moeten er 3.3 mensen op de intensive care worden behandeld.


In het grotere verband van de Regio Amsterdam-Amstelland met gemiddeld 113 nieuwe Corona-besmettingen lijkt Uithoorn hier gunstig bij af te steken, maar vanwege het intensieve contact tussen de verschillende kernen in de regio is het wel zaak om afstand te bewaren (1.5 meter) , drukte te vermijden en eigenlijk gewoon niet op te zoeken, regelmatig je handen te wassen en het beste is om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Met de huidige hitte beslist geen gemakkelijke opgave en met (opgroeiende) kinderen in de buurt echt een uitdaging. Toch zullen we er doorheen moeten want een tweede Corona golf is voor Nederland in economisch opzicht een aperte ramp. 


Het lijkt ook vooral in de groep jongeren te zijn dat er sprake is van een opmerkelijke toename van Corona besmettingen. Vastgesteld is dat deze groep wel degelijk besmettelijk is/kan zijn, maar vaak zelf geen of weinig last heeft van Coronaverschijnselen en zo min of meer onbewust de besmetting door kan geven aan ouderen. 

Voor ouderen kan een Corona besmetting fataal zijn meestal in combinatie met onderliggend lijden.


De eerste Corona-golf lijkt in economisch opzicht nog wel mee te vallen, maar dat is slechts schijn.  

Ten eerste was Nederland niet verwikkeld in een volledige lockdown maar had de regering gekozen voor een intelligentere oplossing ten tweede: door de sterke financiële positie van Nederland (we hadden behoorlijk gespaard) kon de regering royaal over de brug komen met allerlei subsidies, loonconstructies en overbruggingskredieten. 

Bedrijven en werkgevers ontvingen gelden om de lonen door te kunnen  betalen, maar de noodzakelijke omzetten bleven uit.  Ook in Uithoorn was dit het geval en ook hier geldt echter dat je het geld maar één keer kunt uitgeven, dat is nu dan ook gedaan. 

Een volgende al of niet intelligente lockdown gaat ons en met ons heel Europa, onherroepelijk nog verder in een crisis brengen, met een grootschalig baan- en inkomensverlies tot gevolg.


Uithoorn lijkt hierbij de dans nog enigszins te ontspringen want de voor Nederland zo belangrijke bloemen- export schijnt weer enigszins aan te trekken en de kwekers, de handel en de veiling kruipen voorzichtig weer naar het oude niveau toe. 

De vraag is echter of het herstel doorzet wanneer er een volgende lockdown komt. 

De verwachting is weliswaar dat er geen volledige lockdown komt bij een tweede golf en dat de regering zal kiezen voor lokale of regionale lockdowns maar dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de omvang van die golf daarom: “ voorkomen beter is dan genezen.”


Nu zijn er stemmen die beweren dat het allemaal maar onzin is; aangedikte propaganda om de overheid meer macht te geven. De anti-Coronabeweging, betwist de ernst van de zaak, twijfelt aan het nut van de maatregelen en beweert dat de regering de zaak “opblaast”.  We leven in een vrij land en iedereen heeft recht op zijn/haar eigen mening, zolang ze er een ander maar niet mee lastig vallen. 


Boris Johnson (VK), Donald Trump (USA) en de Braziliaanse president Bolsonaro twijfelden ook aan het gevaar van Covid-19 en badineerden het risico. 

Inmiddels is de bevolking van elk van de landen waar ze voor verantwoordelijk zijn, zwaar getroffen door het virus, hebben ze de meeste slachtoffers op hun respectievelijke continent en hebben de heren hun mening bijgesteld. 

Laten we hopen dat het hier bij ons niet zover hoeft te komen.


André Jansen

CDA Uithoorn

Stand van zaken

Hoe staan we er nu eigenlijk 
voor?

Het antwoord op de vraag: “Hoe staat Uithoorn er nu financieel voor?” is simpel: we weten het niet.

We hebben geen idee wat voor een impact de Corona crisis op de gemeentelijke financiën uiteindelijk heeft. Dat komt omdat een crisis van deze omvang nog niet eerder is geweest, dat komt omdat politiek Den Haag allerlei maatregelen en ingrepen heeft bedacht, subsidies heeft toegezegd en gelden beschikbaar heeft gesteld die nog niet gedekt zijn.

De primaire aandacht ging in eerste instantie uit naar de mensen, de individuen, de ondernemers, de eerst getroffenen in deze crisis. 

Logisch want als je de economie stilzet, wat op die bewuste 16 maart 2020 is gebeurd, dan draait niets meer en wordt er dus ook niets meer verdiend. 

Maar de kosten gaan voor iedereen wel gewoon door.

De eerste prioriteit was dan ook het zeker stellen van de inkomens. Ook in Uithoorn zat/zit menigeen in de Tjdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kortweg NOW regeling, wel inkomen maar geen of althans onvoldoende werk. 

De NOW is later uitgebreid met allerlei op maat gesneden regelingen (TOZO en TOFA) voor groepen die tussen de wal en het schip dreigden te raken zoals: taxichauffeurs, free-lancers, zzp-ers en het kabinet heeft enerzijds de economische crisis bevochten en anderzijds was men bezig de pandemie tot staan te brengen.


Binnen de gemeente Uithoorn was dat niet anders; er is veel en hard gewerkt aan het zeker stellen van de inkomens, het overeind houden van bedrijven en de lokale economie en het was dus gewoon: “all hands on deck” voor zowel de ambtenarij als het bestuur.  


Naar het zich laat aanzien heeft het gewerkt en is dat gelukt en alles ook nog eens in een 1.5 meter samenleving, die natuurlijk ook op het gemeentehuis gold! 

Hulde, driewerf hulde. Het CDA heeft daar grote waardering voor


Welke impact dat heeft op de financiële positie van de gemeente is op dit moment nog niet te zeggen. Dat het geld gaat kosten is wel duidelijk, dat de gemeentekas hier niet van opknapt snapt iedereen en dat de wethouder van financiën daarom om respijt vroeg in de gemeenteraadsvergadering op 25 juni was voor het CDA dan ook begrijpelijk.


De motie die om uitstel vroeg van het opleveren van een financieel plaatje met bijbehorende begroting voor 2021, is door het CDA dan ook ondersteund omdat hiermee tegelijkertijd is afgesproken dat er geen nieuw beleid zou worden opgestart en dat alle niet noodzakelijke uitgaven tot nader order zouden worden aangehouden.


In financieel opzicht maken we als gemeente Uithoorn dus pas op de plaats totdat we weten of er nog geld in kas is en hoeveel. Daarna gaan we kijken naar de begroting 2021.. Dat is de volgorde.


André Jansen

CDA Uithoorn

Zure druiven?

Onze minister-president Rutte heeft de Nederlandse huid duur verkocht. We kunnen niet anders dan zeggen dat het onderhandelingsresultaat van Rutte het hoogst haalbare resultaat was. 

Goed voor Nederland, goed voor Europa en er was alom lof voor het vasthoudende “hakken-in-de-grond-beleid” dat Rutte heeft gevoerd, enkele Duitse Politici droegen hem zelfs voor, voor een lintje!

Maar is dit nu echt wel zo’n goed resultaat dat is behaald?

De Nederlandse belastingbetaler betaalt uiteindelijk een belangrijk stuk van de rekening en dat was natuurlijk niet de bedoeling. We gaan voor 21 miljard aan de lat.

Dat lijkt onontkoombaar maar dat is het natuurlijk niet. Uiteindelijk heeft elk land het vetorecht in dit soort belangrijke zaken, maar zoals in de politiek wel vaker het geval is, spelen meerdere belangen hierbij een grote rol.

Natuurlijk haalt Nederland uiteindelijk meer uit Europa, de Europese gemeenschap en de Eurozone als dat we er in stoppen. Europa is onze grootste en belangrijkste handelspartner en wij als BV Nederland hebben er een belang bij dat wij handel kunnen drijven met de landen van de Europese gemeenschap.

Dus hebben we er ook een belang bij dat de economieën van die landen op sterkte zijn. Dat mag dan ook wat kosten immers “op termijn verdienen we dat wel weer terug” maar is dat wel zo?

Het zijn de ondernemers die uiteindelijk geld terug verdienen door de handel, het zijn de belastingbetalers die daar voor moeten bloeden. Zij betalen namelijk via de nationale belastingen de gelden die zijn overgemaakt. De leningen worden hopelijk terugbetaald en zo niet dan betalen we die tenslotte ook nog, en de schenkingen, de “gratis/solidariteits gelden” die zijn we kwijt, die pot wordt uiteindelijk aangevuld door de bijdragen van de individuele landen. 

Want ja, gratis geld bestaat niet.

Rutte heeft een “noodrem” bedongen, wanneer de zuidelijke landen: Frankrijk, Spanje, Italië maar ook andere landen geen hervormingen doorvoeren, dan wordt de geldstroom bevroren, maar slechts tot maximaal drie maanden!

Inmiddels weten we echter al dat Italië en Frankrijk enkele van de meest noodzakelijke hervormingen hebben uitgesteld: het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd is zowel in Frankrijk als in Italië een heikel thema. Dat is dus maar weer eens opnieuw op de lange baan geschoven. In die landen gaat men gewoon met 62 jaar met pensioen en in Nederland werken we nog 5 jaar door tot ons 67e.

Die druiven zijn dus zuur.

Naast geld heeft Nederland ook ingestemd met een aantal overeenkomsten die Brussel meer macht geven. Hierdoor lopen we als burgers en ondernemers niet alleen het risico straks Europese Belastingen te moeten afdragen, rechtstreeks aan Brussel, maar we worden straks ook geconfronteerd met beslissingen die we moeten accepteren omdat dit in een of ander verdrag is geregeld. De door Rutte zo hard bevochten noodremprocedure is dan uiteindelijk een veel meer symbolische procedure die moet afschrikken dan een procedure die daadwerkelijk zal worden doorgevoerd.

De EU gaat nu op de kapitaalmarkt geld lenen om de 750 miljard kostende Covid-hulp-actie te financieren. Of zij daarmee haar oorspronkelijke mandaat overschrijdt is juridisch nog niet helemaal duidelijk, glad ijs dus. Maar duidelijk is wel dat als dit niet lukt en de uiteindelijke financiering komt niet rond, of de ontvangers van de gelden kunnen niet terug betalen dan wordt dit afgewenteld op de overige lidstaten en komt de rekening uiteindelijk bij de belastingbetaler te liggen.

Hadden we het dan anders moeten doen?

Voet bij stuk houden was niet langer een optie, uiteindelijk moeten we helpen wanneer er nood is, uiteindelijk moeten we solidair zijn, ook in het grotere, langer termijn belang. 

Maar dat Nederland moet blijven aandringen op financiële hervormingen bij landen als Italië en Frankrijk is wel duidelijk. Rutte heeft een goede klus gedaan, maar we zijn er als Nederland nog lang niet klaar mee. 

Of het spreekwoord: "zure druiven in augustus maken zoet wijn in oktober" opgaat moeten we afwachten. 

André Jansen

CDA Uithoorn

 Koekhappen

In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2020 is onder andere gesproken over het afvalbeleid in de gemeente Uithoorn. Niet voor het eerst en zeker ook niet voor het laatst.

De centrale overheid heeft gemeenten opgelegd dat er in 2023 nog maar 100 kilo afval per inwoner geproduceerd mag worden. In Uithoorn-De Kwakel betekent dat een afvalberg van ruim 3 miljoen ton. En over 5 jaar dat is in 2025 dus, moet die afvalberg geslonken zijn tot iets meer dan 930.000 ton. Dat is 30 kilo per inwoner en dat is geen kinderachtige opgave. 

Daar zijn echt wel pittige maatregelen voor nodig en niet alleen dat; zonder de medewerking van het publiek kan Uithoorn dit ook niet realiseren. 

Op de langere termijn is het streven er zelfs op gericht om te komen tot nul afval. Geen afval, alles hergebruiken, composteren of voorkomen. 

We moeten ons hierbij wel realiseren dat wij als Nederlanders momenteel per persoon gemiddeld zo’n 490 kilo afval produceren, hiervan wordt circa 60% gescheiden en hergebruikt, daar blijft dus zo’n 196 kilo afval van over.

Het CDA is een partij die rentmeesterschap voorstaat en zich dus zeer bewust is van onze verantwoordelijkheid dat we deze planeet, dit land en deze gemeente moeten doorgeven aan de generaties na ons. 

We houden echter ook van een realistisch perspectief. Een haalbaar plan en al tijdens de BOT sessies eind 2019 gaf het CDA aan dat de doelstellingen haalbaar gemaakt moeten worden, ik gebruikte daarbij de analogie van het oud-Hollandse koekhappen. Als het touw te hoog hangt, heeft springen geen zin en haken de deelnemers af. En die deelnemers heb je juist nodig.

De doelstelling voor 2020 gaat niet gehaald worden: 125 kilo afval per inwoner is niet realistisch, dat blijkt. 

Natuurlijk, Covid-19 was een onberekenbare spelbederver, te veel internetbestellingen zorgden voor een enorme toestroom van verpakkingsmateriaal, maar dan nog. Er moet iets gebeuren. Heel hard roepen of hevig verlangen is niet genoeg, hopen dat het lukt ook niet. Ik hoop al jaren de jackpot te winnen, het is er nog niet van gekomen.

Wat volgens het CDA ontbreekt is een effectief plan dat de bewoners van Uithoorn motiveert en activeert om minder afval te produceren. Straffen van burgeres door afval duurder te maken is de makkelijkste en minst creatieve oplossing, hierdoor gaan burgers afval elders dumpen en wordt het een bende in de straten, daar zijn genoeg voorbeelden van. Bovendien is het geen duurzame oplossing, op enig moment schiet je met hogere afvalheffingen je doel voorbij en werkt het niet meer.

Diftar (één vaste afvalstoffenheffing in combinatie met een “de vervuiler betaalt” principe, hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt) zal een bijdrage kunnen leveren, maar is zeker niet het uiteindelijke antwoord.

Het zal toch echt moeten komen van het verminderen van verpakkingsmateriaal, het bestrijden van éénmalige plastic folies, het niet langer toestaan van plastic wegwerptasjes, ook niet met bijbetaling. 

Een mooi voorbeeld is de herbruikbare boodschappentas van het winkelcentrum Zijdelwaard en zo zijn er vast nog wel meer. Het college van B&W zal met lokale ondernemers tot creatieve oplossingen moeten komen om afvalvermindering aan de bron, de echte bron te kunnen realiseren.

Er is op donderdag 25 juni in de gemeenteraad afgesproken om bewoners en ondernemers te consulteren en te integreren in het participatieproces. Het CDA juicht dit toe en hoopt van harte en oprecht dat de Coronacrisis dit proces niet zal verstoren want we hebben als gemeente Uithoorn-De Kwakel geen tijd te verliezen.

André Jansen

Events

Gemeenteraadsvergadering Online

Created with Sketch.
CDA Uithoorn

De gemeenteraadsvergadering van vanavond zal worden uitgezonden op RickFM om 19:30. Het zal onder andere over corona gaan. RickFM is te vinden op 106.3 in de ether of 99.0 op de kabel of op de website www.rickfm.nl

Gratis Politiek Actief cursus

Created with Sketch.
Gemeente Uithoorn

Ben jij benieuwd hoe de politiek in Uithoorn eraan toegaat? Geef je dan op voor de gratis cursus Politiek Actief! Leerzaam, leuk en laagdrempelig!

Hij gaat 25 februari 2020 van start! 

Aanmelden kan tot en met 14 februari via griffie@uithoorn.nl. 

Meer informatie op www.uithoorn.nl

200-jarig bestaan Gemeente Uithoorn

Created with Sketch.
Gemeente Uithoorn

12 oktober 2019.

Feestelijke opening van het 200 jarig bestaan van Gemeente Uithoorn. Voor meer informatie zie www.uithoorn.nl.

Werkbezoeken

CDA Uithoorn

Bij Quaker

In het kader van CDA-werkbezoeken tijdens het zomerreces gaat de fractie van het CDA op werkbezoek bij een aantal Uithoornse bedrijven om zo voeling te houden met wat er leeft in de samenleving. Dit keer was het de beurt aan Quaker Chemical BV.  Deze aan de Industrieweg gevestigde organisatie is het Europese hoofdkantoor van het Amerikaanse Quaker met haar hoofdkantoor in Pennsylvania.
 Quaker heeft in Nederland de meeste bekendheid als producent van havermout en andere ontbijtvarianten, maar dat is een heel ander bedrijf en dat heeft niets te maken met onze Uithoornse Quaker.

De CDA-delegatie was in gesprek met dhr drs. E. ten Duis, managing Director Nederland en Director HRD en dhr. D. Wouters de Commercial Director EMEA. Op de vraag welke invloed de protectionistische maatregelen van president Trump voor Quaker had gaf men een heel genuanceerd antwoord. “Quaker maakt de hoogwaardige oliën en smeermiddelen voor de staal- en aluminiumindustrie in Europa. Die maken daarmee producten van een kwaliteit die men in USA niet maken kan. De staalleveringen naar Amerika gaan dan over het algemeen ook gewoon door en de door de importheffingen ontstane hogere prijs moet door de Amerikanen zelf worden verwerkt.” 


Hierdoor is de markt voor Quaker Chemicals wereldwijd sowieso in balans. Die markt is groot en het aantal spelers is beperkt want de eisen die de industrie stelt aan het product zijn buitengewoon hoog.
 Quaker is sinds kort na de 2e wereldoorlog in Uithoorn gevestigd in het kader van het toenmalige Marshallhulp-plan. Dat verklaart ook de ligging van het bedrijf, destijds gesticht aan de rand van de gemeente, in de loop van de tijd steeds meer door de bebouwing omsloten. Gevaarlijke stoffen worden niet toegepast en er wordt ook niet met hoge druk gewerkt dus er is geen gevaar voor ontploffingen benadrukt men. 

Quaker is een werkgever met een omzet van circa 200 miljoen Euro en ongeveer 200 werknemers uit Uithoorn en de directe regio, over het algemeen hoog opgeleide chemici en laboranten, die allemaal lang aan het bedrijf verbonden zijn en blijven. De opleiding die men biedt is bedrijfs eigen, er is geen hogeschool of universiteit die opleidt in dit specifieke vakgebied. Daarom zijn er ook veel stage- en leerwerkplekken en is het verloop zeer gering.

Op de vraag van André Jansen (CDA Uithoorn-De Kwakel) over hoe men denkt de toekomst van de organisatie reageert de directie optimistisch. De Europese Mededinging Autoriteit staat op het punt een grote fusie goed te keuren tussen Quaker en één van de andere marktspelers (Houghton) en dat geeft, zeker op termijn, voor Uithoorn weer extra (hoog gekwalificeerde) werkgelegenheid want bepaald is al dat het EMEA-hoofdkantoor in Uithoorn blijft, daar wordt geproduceerd en verkocht en er wordt ontwikkeld en ontdekt. Daarnaast zijn er verschillende productievestigingen door heel Europa.


Voor Quaker lijken de protectionistische maatregelen op het gebied van staal en aluminium van Trump dan ook mee te vallen, echter  de effecten van de boycot op het doen van zaken met IRAN zijn beduidend groter. De boycot van de handel met Iran die USA heeft opgelegd voor ondernemingen die zaken doen met bedrijven in of verwant aan ondernemingen uit Iran heeft grote gevolgen voor de staalindustrie, met name de industrie die gericht is op het maken van buis voor olieleidingen.
 Dit totale verbod op het doen van zaken met Iran treft Europa op de lange termijn veel harder dan verwacht omdat niemand de handel met USA, die doorgaans veel groter is, in de waagschaal durft te stellen.


Over de samenwerking met de gemeente is men bij Quaker Chemicals tevreden, men weet elkaar te vinden als het nodig is en de lijnen zijn kort. Op het wensenlijstje staan zaken als verkeersdrempels om een einde te maken aan het gecross door de straat en een zebrapad zodat het personeel veilig kan oversteken van de parkeerplaats naar het werk. Quaker heeft de rotonde geadopteerd waar de Industrieweg op uitkomt, of beter nog: begint. Die Rotonde ziet er altijd piekfijn uit, misschien komen daar straks wel twee verkeersdrempels bij.
 

CDA Uithoorn

Bij Comhan 

Tijdens het zomerreces gaat de fractie van het CDA op werkbezoek bij een aantal Uithoornse bedrijven om voeling te houden met wat er leeft inde samenleving. 


De reeks wordt geopend door Nico Tijsterman en André Jansen met Comhan, het bedrijf aan de Joh. Enschedeweg dat in Aluminium doet zou misschien wel eens gebukt kunnen gaan onder de gevolgen van de handelsbelemmeringen die president Trump heeft opgeworpen met betrekking tot Staal en aluminium. Maar dat viel reuze mee volgens directeur Mark Ypenburg: “wij werken voornamelijk in Europa en daarvoor gelden de Amerikaanse maatregelen niet Comhan Canada levert namelijk een gereed product en dat valt niet onder de maatregelen, dus voorlopig lijkt het erop dat we de dans ontspringen”. Comhan handelt in aluminium, maakt en laat in opdracht allerlei aluminium producten maken voor de industrie, de bouw en de markt voor visuele communicatie. Natuurlijk is nog onbekend wat de impact op de prijzen van aluminium in Europa zal zijn op lange termijn, maar die ontwikkelingen ziet Mark met vertrouwen tegemoet. Dat blijkt ook wel uit de grootse plannen die Comhan heeft voor Uithoorn, nieuwbouw in 2019, dat gaat gepaard met uitbreiding van activiteiten en dat zal ook milde groei in werkgelegenheid met zich meebrengen. Een bijkomend positief aspect is dat Comhan zich daarbij nog meer wil ontwikkelen tot een “groen, innovatief en duurzaam” bedrijf met zonnepanelen op het dak en een volautomatisch, computergestuurd magazijn. Over de samenwerking met de gemeente is men bij Comhan erg positief; “snel, flexibel en meedenkend” is de opvatting van Mark. 


De impact van de maatregelen van Trump lijken mee te vallen voor Comhan, de effecten van de Brexit zouden wel eens groter kunnen zijn. De Britse markt is voor het bedrijf een groeimarkt en door het waardeverlies van het Britse pond en daarmee de duurdere Euro zou die groei wel eens afgeremd kunnen worden. Met het nieuwe magazijn dat in 2019 gebouwd gaat worden heeft de organisatie een sterke troef in handen, leveren uit voorraad is een belangrijk pluspunt en daar ligt dan ook de kracht van de organisatie. Deze Uithoornse organisatie is een van de parels aan de industriële kroon van de gemeente, men groeit, heeft stageplaatsen, er zijn vacatures en er is volop werk.

CDA Uithoorn

Bij Engel Foreign Food

 CDA op werkbezoek bij Engel Foreign Food (EFF)

Tijdens een reces gaat het CDA graag op werkbezoek bij Uithoornse bedrijven om zo voeling te houden met wat er leeft in de samenleving. Dit keer was het de beurt aan Engel Foreign Food BV.  Deze aan de Wieger Bruinlaan gevestigde organisatie kent menig Uithoornaar van de enorme fonkelnieuwe opslaghallen en de razendsnelle uitbreiding ervan. 
 Groeit het bedrijf dan soms zo hard?

EFF importeert en exporteert exotische voedselwaar en is daarmee de grootste in Nederland. Veel van haar producten vinden hun weg naar de consument via supermarkten en snackwinkels, maar ook via tankstations, toko’s en zelfs via warenhuizen. Aloë Vera in allerlei soorten en smaken, noedels, frisdranken, drinkklare koffie in blik, kokosmelk, je noemt het maar, EFF levert het allemaal. Soms uit voorraad, steeds vaker rechtstreeks van de leverancier.

Wim Engel (directeur en oprichter) wordt bijgestaan door Laurens ten Feld (international sales- en marketing director) en zij leiden ons rond.
 Op de vraag of er dan geen last is van de effecten van de handelsboycot van president Trump wordt opgemerkt dat de blikjes uit USA licht in prijs zijn gestegen vanwege de duurdere aluminium sheets uit China, maar verder heeft de boycot geen Effect.
 De producten die door de Europese boycot van artikelen uit de USA worden getroffen weten door de behendigheid van de Amerikaanse producenten de boycot handig te omzeilen. Zo wordt bijvoorbeeld de Amerikaanse pindakaas (Skippy) nu gewoon in Limburg gemaakt voor de Europese markt en dan geldt de hogere importheffing gewoon niet.

Wel merkt men bij EFF nu al het effect van de naderende Brexit, weliswaar vooral indirect via de teruglopende afname van voedingsmiddelen, maar het is wel opmerkelijk: “we merken écht dat de Engelse consumenten gewoon veel minder te besteden hebben; ”zegt Laurens ten Feld.  Hij vervolgt: “Ook in Italië zijn de gevolgen van een falend overheidsbeleid flink merkbaar; de Italiaanse markt voor voedingsmiddelen zit momenteel op het laagste niveau in ruim 50 jaar”. EFF beschikt over een groot distributie centrum in Genua en dat richt zich nu veel nadrukkelijker op nieuwe afnemers in de omringende landen. Het voormalig Oostblok groeit sterk in omzet en relevantie voor EFF, maar hier is het weer de politieke instabiliteit die roet in het eten kan gooien. 

 

Wim Engel van FF is echter wel wat gewend, hij is in 1992 begonnen in Amstelhoek en heeft al die tijd in Uithoorn kantoor gehouden en zaken gedaan. Op dit moment werken er ruim 30 mensen in vaste dienst en daarnaast zijn er altijd een groot aantal mensen via een uitzendbureau aan het werk. 

Containers komen tot de nok toe gevuld aan, goederen worden meteen opgeslagen in enorme bulk magazijnen en vervolgens gepalleteerd samengesteld om zo snel mogelijk weer op weg te gaan naar de klant. Dat was vroeger vrijwel uitsluitend handwerk, nu gebeurt dat vaak geautomatiseerd of semi geautomatiseerd. Op het terrein aan de Wieger Bruinlaan is het een komen en gaan van vrachtauto’s;  EFF levert door naar alle landen in Europa. Sommige landen worden zelfs direct beleverd vanuit de fabrieken in Taiwan en Bangladesh vanwege de enorme afzetten die daar worden gerealiseerd. De omzetten stijgen jaar op jaar en dat komt door slim in te kopen en strategisch samen te werken.
 De grootste en belangrijkste partner van EFF is O-Dean uit Taiwan, daarmee heeft Engel in een joint venture een fabriek opgezet in Taiwan voor de productie van Aloë Vera. Inmiddels is hij uitgegroeid tot de grootste leverancier van Aloë Vera dranken in Europa en wereldwijd is hij nummer 2.

Naast het handelshuis heeft Engel ook een goede doelen organisatie opgericht, die richt zich met name op de Rohingya minderheid die gevlucht is vanuit Myranmar. Engel is daarin heel simpel en rechtlijnig: “ik heb altijd veel geld verdient in Bangladesh, dus ik doe ook graag wat terug voor het goede doel”.  Zijn doel is om voor opleiding en onderwijs te zorgen voor de vele Rohingya wezen waarvan uiteindelijk de moeders zijn verkracht en vermoord. Daarvoor heeft hij samen met zijn zakenpartner een fonds/stichting opgezet die hiervoor aan de slag gaat.
 
 Wim Engel heeft de pensioen gerechtigde leeftijd al ruimschoots bereikt maar denkt nog lang niet aan stoppen. Hij heeft plezier in zijn werk, reist voor zijn werk de hele wereld over en is nog dagelijks betrokken bij nieuwe ideeën, nieuwe producten en ook nieuwe handelsactiviteiten.

Over de samenwerking met de gemeente is Engel bijzonder te spreken, het contact verloopt snel en soepel en men weet elkaar te vinden wanneer dat nodig is. 

Binnenkort zal Wim Engel zich weer melden want er zijn al (weer) nieuwe uitbreidingsplannen. EFF groeit!

Op de foto: in de showroom van EFF met een greep uit de producten die EFF importeert v.l.n.r. A.A.A. Jansen (CDA), P.Post (CDA), W.Engel (EFF), L. ten Feld (EFF).

CDA Uithoorn

 Bij PPG Europe BV 

De naam PPG zegt eigenlijk nog niet zoveel mensen iets, dat de afkorting staat voor de Pittsburgh Plate Glass Company (omzet circa 15,5 miljard dollar) maakt het al niet veel duidelijker, temeer daar deze vlag de lading allang niet meer dekt.
 Namen als Sigma coatings, Histor verf en Rambo beits spreken echter veel meer tot de verbeelding. Wie is er niet mee opgegroeid? 


In Uithoorn is PPG nu sinds een jaar of 7 gevestigd aan de Amsterdamseweg en Manager General Services dhr. Edwin Snel ontvangt een delegatie van het CDA die tijdens het zomerreces met verschillende bedrijven in gesprek is over onder andere het effect en de gevolgen van de handelsboycot van Amerika naar China, Europa en andere landen. 


PPG is een Amerikaans bedrijf dat van oorsprong uit Pittsburgh afkomstig is en men is in Uithoorn gekomen door overnames van en fusies met verschillende verffabrikanten (o.a. Petrofina). Het meest bekend echter is de organisatie misschien nog wel bij het brede publiek door de overnamepoging op het Nederlandse Akzo-Nobel die men heeft uitgevoerd in maart 2017. Deze overnamepoging haalde de landelijke pers maar is uiteindelijk niet doorgegaan. 


Last van de Amerikaanse handelsbeperkingen heeft PPG Uithoorn niet, men richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Belgische markt; in de fabriek werken circa 30 mensen maar in het laboratorium, de sales- en administratieve organisatie werken er nog eens ongeveer 200 mensen. Export binnen Europa is de belangrijkste bron van inkomsten. De aanleg van de nieuwe N201 ervaart Snel als een groot pluspunt, “zowel voor de bereikbaarheid met onze fabriek in Amsterdam als voor de verbinding met de A2 en A4 is dit een enorme verbetering”, aldus Snel. 


PPG heeft in Nederland ook nog een vestiging in Amsterdam en daar is eveneens een grote research afdeling aan verbonden. Hier worden vooral ook coatings voor de scheepvaart gemaakt. De coatings die men bij PPG maakt zijn hoogwaardig en van belang voor zowel de vakman als de particulier, die bereikt men via ongeveer 32 eigen service centers, daarnaast zijn er nog eens 70 franchisenemers. Daarmee zijn er dus bijzonder veel stakeholders in het verkoopproces betrokken die allemaal hun eigen belang hebben bij een goede coating. “De coatingmarkt is overigens überhaupt niet zo gevoelig voor handelsbeperkingen” zegt Snel. 


“De eindgebruiker let veel meer op kwaliteit en duurzaamheid, wij leveren verf, lakken en beits , waarbij zaken als schildergemak, droogtijd en duurzaamheid veel belangrijker zijn.  Een verf die 10 jaar gegarandeerd wordt scheelt in arbeidskosten, tijd en moeite. Daarbij is prijs weliswaar niet onbelangrijk, maar ook weer niet alles bepalend.” 

Heel anders is dat in de DHZ zaken daar is de competitie fors en is het verkochte volume aan muurverf, beits en lak enorm toegenomen. Ook hier zit PPG in een groeimarkt, waarbij vooral ook het “eigen merk” van de verschillende DHZ zaken sterk in de belangstelling staat. 


Voor de werkgelegenheid in Uithoorn vreest Snel niet, wellicht dat er op termijn wat verplaatsing van activiteiten zal plaatsvinden omdat research en ontwikkeling steeds belangrijker worden en het handig zou kunnen zijn om daardoor een concentratie van activiteiten te laten plaatsvinden, maar dus zeker geen sprake van baanverlies. 


Mensen werken doorgaans lang bij PPG en maken een interessante loopbaanontwikkeling door, de CDA delegatie kon dat beamen want er is met verschillende mensen gesproken. Het bedrijf kent veel stageplaatsen en leerwerkplekken en die zijn er ook op allerlei niveaus, van productiemedewerker tot en met hoog geschoolde laborant. 


Bij PPG worden de medewerkers door eigen mensen (bij)geschoold en opgeleid en dat heeft te maken met de constante ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen, ook worden de medewerkers van afnemers intern geschoold en opgeleid. 


Binnen de organisatie wordt daarnaast ook grote aandacht besteed aan veiligheid en milieu, dat gebeurt op basis van richtlijnen uit de USA en uiteraard ook op grond van de eigen strenge kwaliteitsnormen en duurzaamheidseisen. 


Op de foto: v.l.n.r. André Jansen en André Smits van CDA Uithoorn-De Kwakel. 

 

Archief


Uithoorn voor elkaar

Created with Sketch.

Maakt u zich zorgen, heeft u hulp nodig of wilt u hulp aanbieden? Op www.uithoornvoorelkaar.nu worden vraag en aanbod van coronahulp samen gebracht.

Een boodschap voor Uithoorn

Created with Sketch.

Een boodschap voor Uithoorn: Samen staan we sterk! Een filmpje gemaakt door Gemeente Uithoorn, Streetcornerwork en Videt. Kijk hier het filmpje. 

Vechtpartij op het busstation

Created with Sketch.

Afschuwelijk!

Het CDA heeft met afschuw kennis genomen van de gebeurtenissen afgelopen woensdag 5 februari 2020 op het busstation in Uithoorn. Wij veroordelen de gewelddadige gang van zaken met klem en zijn blij verheugd dat er inmiddels drie verdachten zijn opgepakt.

Dit is geen incident, het busstation is al vaker het toneel van intimidatie en agressie gebleken. Laatstelijk nog tijdens de jaarwisseling.

Het CDA roept het college van burgemeesters en wethouders dan ook op om hier nu dan ook eindelijk eens wat aan te doen. Meer handhavers, meer politie; Uithoorn moet weer een veilige gemeenschap worden.


Tijdens het spoeddebat van 6 januari heeft het CDA kritische vragen gesteld en ook tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA het college gewezen op het dreigende escalaties. De burgemeester is als portefeuillehouder voor veiligheid de eerstverantwoordelijke voor politie en handhaving van de openbare orde, die is hier nu duidelijk in het geding.


Het CDA is voor een hardere en meer effectieve aanpak, zo kan het niet langer!

Eerste stappen naar vuurwerkverbod gezet

Created with Sketch.

Het is gelukt.
De eerste stap is gezet.

Op 6 januari 2020 vroeg burgemeester Pieter Heiliegers aan de Uithoornse politici van landelijke partijen om druk uit te oefenen op het kabinet voor een vuurwerkverbod. Dat hebben we gedaan. Dat heeft u kunnen lezen op onze Facebook pagina.


En het kabinet heeft afgelopen vrijdag het voornemen uitgesproken om te komen tot een verbod op knalvuurwerk en losse vuurpijlen. Afgelopen dinsdag heeft de CDA-fractie besloten die maatregelen te onderschrijven.
De reacties vanuit de partij en vanuit de samenleving hebben dus geholpen bij het nemen van die beslissing.


Er is door het CDA-Uithoorn-De Kwakel via social media navraag gedaan bij zo'n 2.800 inwoners van Uithoorn-De Kwakel (en het buitengebied). De meningen waren zeer verdeeld: van felle voorstanders van een algeheel of een gedeeltelijk verbod op consumentenvuurwerk tot en met overtuigde tegenstanders. In Uithoorn ontvingen wij daarbij overigens slechts 8 reacties van uitgesproken voorstanders.

Eén ding hebben alle reacties gemeen: de afschuw over hoe deze jaarwisseling met name in Uithoorn is verlopen.
Vooral over de geweldpleging tegen politiemensen, brandweermensen, tegen burgers en de talloze zinloze vernielingen. Daarom moeten we als samenleving fundamenteel nadenken over de manier waarop we met elkaar veilig en feestelijk Oud en Nieuw willen vieren. Zonder de rellen, zonder het zinloze geweld en vernielingen, en zonder deze aantallen onnodige slachtoffers onder burgers én hulpverleners. 

Waarden en normen gelden ook in de Oudjaarsnacht!

Dat is de kern waar het om gaat. Zulke veranderingen gaan wel altijd stap voor stap, omdat ze alleen slagen als ze ook kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving.

Daarnaast vinden wij dat de handhaving veel strakker moet. Nu al is het zware vuurwerk verboden en nu al geldt tot oudejaarsdag 18.00 uur een afsteekverbod. Maar zoals we allemaal kunnen constateren kan dat nauwelijks gehandhaafd worden. Dát moet veranderen. We verwachten van het kabinet concrete plannen op dit punt en we denken zelf aan het onder de Wet Wapens en Munitie brengen van het nu al zware, illegale vuurwerk (waardoor er onder andere preventief gefouilleerd kan worden) en het vastzetten tot en met nieuwjaarsdag van mensen die zwaar, illegaal vuurwerk voorhanden hebben.


Voor ons is de kern van de zaak dat onze hulpverleners veilig kunnen werken, dat ouderen, mensen met huisdieren en kwetsbare mensen óók een leuke Oudjaarsavond kunnen hebben, dat vernielingen en geweld terug gedrongen worden. Dat bereik je niet met alleen een verbod op vuurwerk: daar is veel meer voor nodig. Kern van het probleem is het wangedrag, de anarchie van een groep Nederlanders die het voor de grote groep verpest. Strakke handhaving is daarbij één van de voorwaarden om het tij te keren. Al was het maar om te voorkomen dat de brave burger die stopt met knalvuurwerk en pijlen moet toezien hoe zijn buurman gewoon door knalt.

CDA wil vuurwerkverbod in Uithoorn-De Kwakel

Created with Sketch.

Apeldoorn had de primeur. De stad wordt in 2020 de eerste stad waar het afsteken van vuurwerk verboden zal zijn. Als het aan het CDA in Uithoorn-De Kwakel ligt zal Uithoorn-De Kwakel snel volgen. 

Uithoorn beleefde een dramatische oudejaarsnacht; er waren aanzienlijke vernielingen, autobranden, de hulpverleners werden met vuurwerk bestookt en de overlast begon al weken van te voren. Vanaf 21.00 uur moest worden opgeschaald en Uithoorn werd uiteindelijk bijgestaan door eenheden uit Aalsmeer en Amsterdam. Hulpverleners moesten worden beveiligd, al direct zijn er drie verdachten aangehouden en het politieonderzoek is nog in volle gang.
Tot overmaat van ramp was er ook nog sprake van een plofkraak kortom op 31 december was er in Uithoorn beslist geen sprake van business as usual.

Deze gebeurtenissen verstoorden de feestvreugde voor veel Uithoornaars.


Het afschaffen van tradities ligt gevoelig. Het CDA in Den Haag wil er dan eigenlijk ook niet aan.
Als regeringspartij pleit zij formeel voor strengere handhaving. Maar met de paar politieagenten die in Uithoorn-De Kwakel ’s nachts actief zijn is dat natuurlijk een onmogelijke taak. De dienders hadden zich voorbereid op een onrustige nacht maar het geweld van de nacht van 2019 op 2020 was van een dergelijke omvang dat zij hier niet tegen waren opgewassen. Daarnaast is strengere handhaving geen effectief middel tegen letselschade en milieuschade.

In navolging van het CDA in Amstelveen vraagt het CDA in Uithoorn zich dan ook af: Waarom zetten we geen nieuwe traditie in de plaats van de oude en organiseert Uithoorn-De Kwakel met oudjaar een grootse vuurwerkshow waar jong en oud van kunnen genieten? In veel plaatsen is dit al een succes; nu nog in Uithoorn-De Kwakel.

Dat het CDA als landelijke regeringspartij geen vuurwerkverbod wil heeft volgens het CDA in Uithoorn-De Kwakel dan ook een heel andere reden. Want als je alle branden, vernielingen, ernstige letselschade, milieuschade, grote overlast, samen met advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de oproep van politie, brandweer en andere hulpverleners onvoldoende argumentatie vindt om een traditie af te schaffen ben je misschien bang voor impopulariteit, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.Dan schaf je geen tradities af maar stel je oncontroleerbare maatregelen voor en houd je iedereen te vriend. Reden voor het CDA in Uithoorn-De Kwakel om opheldering te vragen in Den Haag.

We zijn benieuwd naar de antwoorden. En als het resultaat is dat ‘ze er in Den Haag niet aan willen’ dan zal het CDA Uithoorn-De Kwakel zich sterk maken voor een verbod in de eigen gemeente. Wij houden u op de hoogte!

CDA

Volgt u ons al op onze social media?

Onlangs is de gloednieuwe CDA Uithoorn - De Kwakel Instagram pagina gelanceerd. Heeft u al een kijkje genomen?
Daarnaast zijn wij ook nog steeds te vinden op Facebook en Twitter.